Introducció PNM's

Com es gestionen?

La gestió dels PNM correspon a l'ajuntament o ajuntaments promotors. Per a canalitzar la participació dels propietaris, així com la d'altres interessos socials o econòmics implicats, s'establix un Consell de Participació del Paratge com a òrgan consultiu, col•laborador i assessor, on necessàriament estaran representats l'ajuntament i la conselleria competent.

Independentment s'establixen procediments de cooperació amb l'Administració autonòmica, entre els quals es troben l'assistència tècnica, la programació d'actuacions, línies específiques d'ajuda, així com el foment de la participació d'òrgans i entitats públiques o privades, com ara fundacions, patronats, associacions, etc.


Quants PNM hi ha declarats?

Fins a la data hi ha declarats, per mitjà de diferents acords del Consell, 72 paratges. Quant a nombre, la província de València té 37 espais, Castelló 20 i Alacant 15 paratges.


Quina superfície representa?

La superfície total dels PNM fins ara declarats arriba a les 29.256 ha, de les quals 22.080 ha corresponen a la província de València, 3.969 ha a la de Castelló i 3.182 ha a la d'Alacant.


Quines perspectives tenen estos espais?

En un futur no molt llunyà un important nombre de municipis de la Comunitat Valenciana disposaran, de manera anàloga a la de països del nostre entorn, d'un complet conjunt d'espais al servici de les poblacions on s'ubiquen, i també a les del seu entorn, que en milloraran substancialment les condicions de vida i la qualitat ambiental.


Si ja el Decret 161/2004 va millorar substancialment les condicions per les quals es regulava la declaració dels PNM, simplificant procediments, temps de tramitació i fórmules de cooperació, la reforma legislativa, actualment en marxa, propiciarà una millor adequació normativa d'estos espais a la seua verdadera raó de ser. S'hi consideren els valors estrictament naturalístics i es potencia el seu paper com a espais lliures per a l'ús i gaudi públic.

Així mateix la creació de la Xarxa PANAMU, exemple de col•laboració entre administracions que treballen unides en pro de la conservació d'estos enclavaments de gran valor natural, es garantix un marc homogeni que afavorix la identificació, valoració i posterior gestió com a part integrant d'un conjunt que, al seu torn, es relaciona amb la resta d'espais naturals protegits. Les vies pecuàries i l'extensa xarxa de sendes també estan cridats a exercir una important funció com a vies d'accés i connexió entre este conjunt d'espais protegits, les vies de comunicació i els nuclis de població.