Projecte estratègic PROFORBIOMED

 

       

                                        

Visualització de contingut web

Presentació

PROFORBIOMED és un projecte estratègic a escala europeua emmarcat en el PROGRAMA MED 2007-2013 (número de projecte: 1S-MED10-009) i té com a objectiu establir una estratègia comuna per al foment de la biomassa forestal com a energia renovable i l’establiment d’un mercat estratègic de la biomassa a mitjà-llarg termini. L’estratègia s’assenta en la valoració de les muntanyes i la seua consideració com a font potencial d’ingressos en àrees rurals a través de la gestió sostenible. Açò comporta la participació de tots els implicats, el desenrotllament de grups i xarxes de treball i l’enfortiment de la cooperació entre els agents públics i privats. També es desenrotllen compromisos tant polítics com socials i iniciatives comunes.

 

El projecte ha aconseguit una cobertura geogràfica completa amb la integració de socis nacionals, regionals i locals que representen la major part de les àrees forestals del territori MED. En total participen 18 socis d’Espanya, Itàlia, Portugal, Grècia, França i Eslovènia. Esta component transnacional implica un important intercanvi d’experiències entre els diferents socis, així com la capitalització de les activitats realitzades i els objectius previstos.

 

El projecte s’articula en 6 paquets de treball, dels quals 3 són horitzontals i els altres 3 tenen una component tècnica. Els paquets de treball horitzontals són comuns a tots els socis i estan relacionats amb la gestió del projecte i accions de comunicació i capitalització. Els paquets de treball tècnic estan enfocats a elaborar estratègies integrades per al desenrotllament de les energies renovables, l’estudi d’estes estratègies com una oportunitat per al desenrotllament local i la seua economia, i l’establiment de sistemes de gestió intel·ligents (smartgrids) a escala local i regional, aplicats a la cadena de producció de biomassa forestal. Estos paquets de treball engloben 13 accions pilot que han de dur a terme els socis interessats.

 

Participació de la Generalitat Valenciana en el Proforbiomed

 

La Generalitat Valenciana, a través del Servici d’Ordenació i Gestió Forestal, participa en el projecte per mitjà de la realització d’experiències pilot relatives a l’ús de la biomassa forestal en la Comunitat Valenciana. D’una banda, s’estudien diferents tractaments i valoració de biomassa forestal per mitjà del cultiu amb espècies del gènere Paulownia en diferents zones forestals de la regió valenciana. D’altra banda, es realitza el Projecte d’Ordenació de la Muntanya núm. 95 d’Utilitat Pública Sierra Negrete en el Terme Municipal d’Utiel (València), el principal objectiu del qual és la producció de biomassa. Es tracta d’elaborar un document tècnic i guies metodològiques amb els resultats i conclusions d’estes experiències.

 

La participació en el projecte implica també actuacions de promoció i difusió de l’ús d’energies renovables, concretament de la biomassa forestal i la valoració dels boscos com a motor per al desenrotllament sostenible de les zones rurals.
El Servici d’Ordenació i Gestió Forestal és el coordinador nacional del projecte, és a dir, n'és responsable del control a escala nacional i, a més a més, és el líder de l’acció pilot referent a la investigació dels cultius forestals amb fins energètics, és a dir, coordina les experiències que realitza cada soci en este camp.

 

Mes informació en: www.proforbiomed.eu

 

Tríptic Proforbiomed