Visualització de contingut web

Pla anual zoosanitari

Anualment, la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, a través de la Direcció General competent en matèria de ramaderia, publica per mitjà d'una resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el Pla Anual Zoosanotario, en què s'establixen les obligacions que les explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana han de complir en matèria de sanitat animal. El seu objectiu és dur a terme una vigilància epidemiològica en cada un dels sectors ramaders, amb la finalitat de garantir l'estat sanitari de la cabanya.

D'esta manera, la Conselleria establix, per espècie ramadera i malaltia, la freqüència i el calendari de mostratge, d'acord amb la situació sanitària i els objectius marcats.

Els ramaders, a través dels seus veterinaris responsables d'explotació, es responsabilitzen de participar en els programes de control o vigilància de malalties de manera que es garantisca un nivell sanitari adequat.

Este sistema de coresponsabilitat en el manteniment i millora de l'estatus sanitari s'ha demostrat altament eficaç, sempre amb elx control, la supervisió i la subsidiarietat dels servicis veterinaris oficials que depenen de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.