Ramaderia

El sector ramader aporta a la producció final agrària de la Comunitat Valenciana més del 21% del seu valor total, amb oscil·lacions que depenen de les quantitats produïdes i les seues cotitzacions. El valor anual de la producció se situa en uns 567 milions d'euros, una xifra que creix anualment en valor absolut.

La seua estructura es caracteritza per tindre dos subsectors clarament diferenciats:

 1. El subsector de la ramaderia extensiva, que està format per explotacions de les espècies bovina, ovina i caprina, constituïx una de les principals activitats econòmiques en el medi rural, sobretot a les comarques de l'interior, on contribuïx tant directament com indirectament al sosteniment econòmic, com també a la fixació de població d'estes. Així mateix, complix una important funció en la preservació del medi natural.
 2. El subsector de la ramaderia intensiva, constituït per explotacions de les espècies bovina, cunícola, avícola i porcí, la distribució geogràfica del qual és més homogènia al llarg de la Comunitat, però que es concentra sobretot a les províncies de Castelló i València. Este subsector es caracteritza per tindre instal·lacions amb un alt grau de tecnificació i una mà d'obra qualificada.

Associat al sector ramader, el sector d'alimentació animal, amb una producció d'1.341.447,19 tones de pinsos compostos l'any 2009.

Este sector està compost per:

 1. productors de matèries primeres
 2. intermediaris de matèries primeres
 3. productors d'additius i premescles
 4. productors de pinsos compostos
 5. intermediaris de pinsos compostos.

La Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació dóna suport al sector ramader tant a través de les diferents línies d'ajudes destinades a millorar i adequar les explotacions a les noves exigències normatives i a incrementar la seua competitivitat, com a dur a terme els programes sanitaris previstos per a cada espècie.

Així mateix, la Conselleria vetla per la salut del consumidor, i du a terme programes estrictes de control sobre les explotacions ramaderes i les empreses i intermediaris relacionats amb les produccions ramaderes.

Estos programes tenen una visió global i, per tant, comprenen:

 • les malalties dels animals
 • la higiene de la producció ramadera i dels pinsos
 • la traçabilitat de pinsos i animals
 • l'ús de medicaments
 • la vigilància sobre l'ús de substàncies prohibides
 • el benestar dels animals tant a les explotacions com dels mitjans de transport
 • els subproductes d'origen animal no destinats a consum humà