Visualització de contingut web

Documentació

La documentació que empara el trasllat del bestiar pot variar en funció de la seua qualificació sanitària de procedència, espècie i orientació productiva dels animals objecte de trasllat i la ubicació de l'explotació de destinació.

Documentació sanitària

 1. Autorització de trasllat: document emés pel titular de l'explotació per a la remissió d'animals a sacrifici. Té validesa únicament per al trasllat a escorxadors ubicats a la Comunitat Valenciana.
 2. Certificat sanitari de trasllat: document per al moviment des d'explotacions de la Comunitat valenciana cap a explotacions/establiments de tot Espanya. Són expedits pels servicis veterinaris oficials de les oficines comarcals agràries (OCAPA). En el cas d'aus de corral i ous per a covar, hi ha establits uns certificats sanitaris específics, que són emesos pels veterinaris habilitats amb este fi per la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
 3. Autorització de sanejament per al trasllat a escorxador d'animals positius en campanya d'eradicació de malalties: són emesos pels servicis veterinaris oficials de les oficines comarcals agràries (OCAPA).
 4. Certificat sanitari d'intercanvi intracomunitari, que es realitza a través del sistema informàtic de la Unió Europea denominat TRACES, i és emés pels servicis veterinaris oficials de les oficines comarcals agràries (OCAPA).
 5. Certificat sanitari d'exportació, emés pels servicis veterinaris oficials destinats als punts d'inspecció fronterera (PIF) dependents de l'Administració general de l'Estat.

Documentació addicional

En funció del tipus de moviment i l'espècie implicada, es pot requerir documentació complementària que acompanye el trasllat:

 1. En el cas del bestiar boví, pel document d'identificació bovina (DIB).
 2. En el cas dels animals de l'espècie equina, pel document d'identificació equina (DIE), obligatori per a animals nascuts després del dia 1 de juliol de 2009 o per als que hagen nascut abans d'esta data i no compten amb el passaport equí d'acord amb les decisions 93/623/CEE (èquids registrats) o 2000/68/CEE (resta d'èquids)
 3. En el cas d'animals de l'espècie apícola, quan realitzen transhumància en el calendari de trasllats previstos, visat pels servicis veterinaris oficials de les oficines comarcals agràries (OCAPA).
 4. En el cas d'animals d'abastiment amb destinació a sacrifici, la informació de la cadena alimentària establida en l'annex II del Reial Decret 361/2009. És responsabilitat del titular d'explotació facilitar esta informació al titular o responsable de l'escorxador. La informació s'ha de remetre en les 24 hores prèvies a l'arribada dels animals a escorxador excepte:
  • Les aus de corral i porcins als quals s'haja practicat una inspecció ante mortem, sempre que els animals vagen acompanyats d'un certificat firmat pel veterinari que va realitzar esta inspecció.
  • Els solípedes domèstics..
  • Animals sotmesos a sacrifici d'urgència si els acompanya una declaració firmada pel veterinari en la qual es registre el resultat favorable de la inspecció ante mortem.
  • Animals que no s'expedisquen directament des de la seua explotació de procedència.
 5. Full de ruta establida pel Reglament 1/2005/CE, per al trasllat intracomunitari de bovins, porcins, ovins caprins o èquids domèstics quan el trajecte previst supere les 8 hores.