Visualització de contingut web

Consells assessors i comissions autonòmiques

Consell Assessor de Ramaderia

Constituït pel Decret 5/2009, de 9 de gener, del Consell, és un òrgan col·legiat permanent, interdisciplinari i consultiu, depenent i adscrit a la Conselleria. El seu àmbit d'actuació se circumscriu a la Comunitat Valenciana. El Consell establix les seues normes de funcionament intern i la periodicitat de les seues reunions en un reglament de règim intern.

 1. Funcions:
  • Assessorar el Consell i la seua administració en les matèries de producció i sanitat animal i seguretat alimentària, en tots els assumptes que se li sotmeten.
  • Informar els projectes de disposicions legislatives i reglamentàries, excepte les de caràcter merament d'execució tècnica o administrativa sense contingut normatiu, en les matèries definides en el punt anterior.

Comissió Autonòmica de Benestar dels Animals d'Experimentació

La seua constitució, composició i funcions es recullen en el Decret 13/2007, de 26 de gener, del Consell, sobre protecció dels animals utilitzats per a experimentació i altres fins científics a la Comunitat Valenciana.

 1. Funcions:
  • Informar en relació amb les sol•licituds d'autorització de procediments.
  • Assessorar els centres d'usuaris per al compliment de la normativa vigent, especialment sobre els mètodes alternatius i les tècniques que eviten procediments repetitius o reiteratius.
  • Actuar com a òrgan de consulta.
  • En matèria de formació: informar en relació amb les sol·licituds d'homologació de formació del personal dels centres, assessorar els centres per al compliment de la normativa en matèria de formació i actuar com a òrgan de consulta en matèria d'organització i homologació dels cursos de formació previstos.

Consell assessor i consultiu en matèria de protecció d'animals de companyia

En la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre la protecció dels animals de companyia, s'establix la creació d'un consell assessor i consultiu en matèria de protecció d'animals de companyia, que complirà funcions d'assessorament per al compliment de la normativa aplicable en esta matèria i actuarà com a òrgan de consulta. Esta llei ha sigut modificada recentment en diversos articles per mitjà de la Llei 12/2009, de 23 de desembre, per a la creació d'un nou ens que vetle per ampliar les garanties en matèria de benestar animal dels animals de companyia.

Comissió Autonòmica de Benestar en els Parcs Zoològics

Es crea a partir del Decret 83/2007, com a òrgan consultiu en matèria de benestar dels animals dels parcs zoològics, adscrita a la Conselleria.

 1. Funcions:
  • Informar en relació amb les sol·licituds
  • Assessorar els parcs i col·leccions zoològiques per al compliment de la normativa
  • Actuar com a òrgan de consulta