Visualització de contingut web

Alimentació animal

En l'article 58 de la Lley 6/2003, de la Generalitat, de Ramaderia de la Comunitat Valenciana, s'establix que tots els establiments i operadors radicats a la Comunitat Valenciana que participen directament o indirectament en el procés d'elaboració i distribució d'aliments per als animals s'han d'inscriure en el Registre d'Alimentació Animal de la Comunitat Valenciana.

D'altra banda, en l'article 11 del Reglament 183/2005 del Parlament Europeu i del Consell, pel qual es fixen requisits en matèria d'higiene dels pinsos, s'establix que per a poder exercir les seues activitats professionals els explotadors d'empreses de pinsos han de:

a) estar inscrits en un registre, tal com s'establix en l'article 9 del reglament mencionat,
o
b) comptar amb una autorització, quan així es requerisca de conformitat amb l'article 10.

Entenent com a empresa de pinsos tota empresa pública o privada que, amb ànim de lucre o sense, duga a terme qualsevol activitat de producció, fabricació, transformació, emmagatzemament, transport o distribució de pinsos. S'inclou tot aquell que produïsca, transforme o emmagatzeme pinsos per a alimentar els animals de la seua explotació pròpia.