Visualització de contingut web

SANDACH

Tots els subproductes d'origen animal no destinats al consum humà (SANDACH) generats a partir de l'activitat ramadera han de ser gestionats de tal manera que es garantisca la protecció de la salut pública, de la sanitat animal i del medi ambient. En el Reglament (CE) 1069/2009 es regulen les normes sanitàries aplicables a estos subproductes, que són categoritzats i gestionats en funció de la seua classificació.

Registre d'establiments

Tots els establiments que gestionen SANDACH sotmesos a l'autorització de la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua han d'estar inscrits en el Registre General d'Explotadors, Establiments o Plantes de Subproductes Animals i Productes Derivats. Per a tramitar l'autorització i el registre, estos establiments han de dirigir la sol¿licitud al Servici d'Innovació i Tecnologia Ramadera.

Registre de vehicles

Tot vehicle que desitge dur a terme el transport d'este tipus de productes haurà de tramitar la sol¿licitud de registre de vehicles de transport de subproductes animals no destinats a consum humà.