Visualització de contingut web

Identificació del bestiar oví i caprí

1) Ovins i caprins nascuts des del 9 de juliol de 2005

El RD 947/2005 establix el sistema d'identificació i registre individual dels animals de l'espècie ovina i caprina, en aplicació del Reglament (CE) 21/2004. Esta normativa fa referència als animals nascuts a Espanya després del 9 de juliol de 2005 i als animals destinats a intercanvis intracomunitaris o a l'exportació. El sistema d'identificació d'estos animals consistirà en:

  • Una marca auricular o cròtal de color groc situat a l'orella dreta de l'animal.
  • Un identificador electrònic: bol ruminal, cròtal electrònic o, excepcionalment en el cas del caprí, un identificador injectable a la zona del metacarp.

Tant el cròtal com l'identificador electrònic portaran un mateix codi d'identificació compost per la identificació d'Espanya, per mitjà de les sigles ES, en el primer, o el codi 724, en el segon, seguides de 12 caràcters numèrics: dos que identificaran la comunitat autònoma i altres deu d'identificació individual de l'animal.

Com a norma general, els mitjans d'identificació es col·locaran en un termini màxim de 6 mesos a partir del naixement de l'animal i, en tot cas, abans que este abandone l'explotació de naixement. No obstant això, n'hi ha diverses excepcions, i la més important de les quals és la que afecta els animals destinats a sacrifici abans de 12 mesos d'edat dins del territori nacional: podran identificar-se per mitjà d'un únic cròtal de plàstic i de color groc col·locat a l'orella esquerra, en què figurarà el codi d'explotació de naixement.

A partir del 31 de desembre de 2009, s'anotaran en el llibre de registre els codis d'identificació individual dels animals nascuts a l'explotació. Els titulars hauran de facilitar, almenys una vegada a l'any, la relació dels animals identificats electrònicament presents a l'explotació.

En el document de trasllat dels animals, per als nascuts abans del 31 de desembre de 2009 no serà obligatòria la indicació del codi d'identificació individual fins al 31 de desembre de 2011. Per als animals nascuts després del 31 de desembre de 2009, la indicació del codi d'identificació individual serà obligatòria a partir del 31 de desembre de 2010.

2) Ovins i caprins nascuts des del 9 de juliol de 2005

Continuarà aplicant-se'ls el sistema d'identificació anterior, previst en el

RD 205/1996, consistent en el cròtal de sanejament.