Visualització de contingut web

Identificació avicultura

D'acord amb el RD 1084/2005, d'ordenació de l'avicultura de carn:

Totes les aus de corral que abandonen una explotació ho faran en dispositius de transport precintats, de manera que, per a obrir-los, siga imprescindible la destrucció del precinte. A este efecte, s'entendrà per dispositiu de transport qualsevol sistema utilitzat per a traslladar les aus de corral i els ous per a covar entre explotacions o altres instal·lacions relacionades, la qual cosa inclou gàbies, caixes, safates i elements dels vehicles de transport que alberguen la càrrega i que asseguren, en tot moment, una separació clara entre animals d'orígens diferents.

En el cas del transport de pollets d'un dia de vida realitzat en caixes, podran no precintar-se, i hauran d'identificar-se en qualsevol cas per mitjà d'un sistema que permeta conéixer-ne l'origen. En el cas que els vehicles de transport utilitzats per als trasllats continguen animals procedents d'un únic origen i amb una única destinació, n'hi haurà prou amb precintar el dispositiu de càrrega del vehicle que alberga les aus en conjunt.

Cada gàbia o dispositiu on es transporten els animals portarà, en els corresponents precintes, una marca indeleble i llegible que identificarà de manera inequívoca l'explotació d'origen de les aus de corral transportades.

Les gallines ponedores que isquen de la seua explotació amb destinació a l'escorxador per a la conversió en carn seran identificades d'acord amb el que s'ha establit anteriorment.