Acord de 4 d'abril de 2011, de la directora general de Gestió del Medi Natural, pel qual s'inicia el procediment de delimitació de la finca de domini públic, propietat de la Generalitat, denominada Masia Casa Galbis, sítia al terme municipal de Bocairent. [2011/4163]