Visualització de contingut web

Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics

 

El 25 de febrer es publicà en el DOGV el Decret 21/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

 

La modificació consisteix en afegir una disposició transitòria única:

 

"Disposició transitòria única. Règim transitori S'habilita un període transitori que finalitza el 23 d'octubre de  2019, per a les entitats locals que celebren festes d'arrelada tradició cultural amb l'ús festivo-recreatiu del foc, al fet que es refereix el paràgraf  segon de la lletra g) de l'apartat 1 de l'article 146 del Decret 98/1995,  de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, que hagen sol·licitat les declaracions o inscripcions en els registres corresponents, i que en el termini de quinze dies abans de la celebració de l'esdeveniment no han rebut la resolució de declaració o d'inscripció, podran tramitar-la corresponent sol·licitud puntual d'autorització de l'esdeveniment en les direccions territorials de la conselleria amb competència en matèria de prevenció d'incendis forestals, d'acord amb el procediment anterior a la publicació del present decret, complint, en tot cas, els requisits establerts en els annexos II i III."

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/25/pdf/2019_1796.pdf


La Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, en el seu article 57, prohibeix com a mesura precautoria general en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres, el llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc, o puguen produir-ho. El Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la llei forestal, regula l'ús del foc per a certes activitats i accions, prèvia autorització i sempre depenent del nivell de preemergencia.

No obstant açò, fins a l'aprovació del Decret 148/2018, de 14 de setembre, no quedaven regulades les activitats relacionades amb l'ús del foc en manifestacions festives (focs artificials, fogueres, o qualsevol altre tipus d'ignició relacionat amb l'activitat festiva), generant malestar en molts municipis forestals amb una arrelada tradició cultural, també amb sectors professionals tan importants com el pirotècnic valencià, i a més, en un territori on el foc i la pólvora són part fonamental de qualsevol celebració constituint una dels senyals d'identitat del poble valencià.

El Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, modifica el reglament forestal de la Llei 3/1993, en el sentit de permetre, de manera excepcional, i prèvia autorització administrativa que garantisca l'adopció de totes les mesures i mitjans de prevenció i seguretat necessaris, l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

L'esmentat Decret indica que:


1. Cada ajuntament haurà de delimitar i proposar a la Direcció territorial competent en prevenció d'incendis, l'emplaçament més adequat (des del punt de vista de la prevenció d'incendis forestals) per al muntatge de l'esdeveniment en qüestió, per a poder ser autoritzat de forma excepcional (requisits definits en l'Article 1 de l'Annex II).

2. Una vegada autoritzat l'emplaçament, l'ajuntament promotor haurà de realitzar abans de la celebració de cada esdeveniment, una declaració responsable (definida en l'Article 2 de l'Annex II). Aquesta serà remesa a la Direcció territorial competent en prevenció d'incendis, per a organitzar les labors de vigilància i el seguiment de les normes de seguretat disposades en l'Annex III del Decret 148/2018.

3. No obstant açò, a l'anterior si el nivell de risc declarat és màxim (preemergencia 3) no es podrà celebrar cap tipus d'esdeveniment dels indicats (recollit en l'Article 3 de l'Annex II).

4. Cada emplaçament autoritzat serà inscrit en un registre de naturalesa administrativa i caràcter públic (tràmits definits en l'Article 4 de l'Annex II).

 

Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics excepcionalment en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

Les dades d'aquest Registre estan sotmesos a la regulació continguda en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, o normes que les substituïsquen.


Dades públiques:


a) Denominació del municipi sol·licitant.

b) Adreça postal i adreça de correu electrònic, telèfon i fax de l'entitat inscrita.

c) Responsable de l'ajuntament i persona de contacte.

d) Ubicació exacta de l'emplaçament (carrer, plaça, paratge) i/o descripció de l'itinerari a recórrer (ruta, distància), coordenades UTM i cartografia de la ubicació i/o ruta on va a desenvolupar-se l'esdeveniment.

e) Descripció detallada de l'esdeveniment a desenvolupar (tipus d'esdeveniment, participants, elements i components a utilitzar per al seu desenvolupament).

f) Enumeració explícita de les mesures de prevenció d'incendis forestals a executar en el seu desenvolupament, sense que siga suficient la remissió a normes genèriques.

 

 

Província Municipi Tipus d'acte Acte autoritzat Ubicació Data d'autorització Data de celebració Descripció i mesures preventives
Alacant Elda Ben de rellevància local immaterial (DOGV 27/02/2019) Baixada de torxes de la Muntanya el Bolón Itinerari 26/12/2018 5 de gener (de cada any) Veure autorització
València Alzira

Festa d'interès turístic nacional (BOE-A-2005-3484)

Disparada d'artefactes pirotècnics durant les Falles d'Alzira Plaça del Regne 27/11/2018 Setmana fallera (del 13 al 19 de març de cada any) Veure autorització
València Ayora Festa d'interès turístic local (DOGV 19/06/2017) Fiesta del Santo Ángel Tutelar de la Villa de Ayora. Pirotecnia i fogueres Plaça Major-Plaça de les Fonts 21/12/2018   Veure autorització
València Ayora Festa d' interès turístic provincial (DOGV 2/08/2016) Fiestas patronales Nuestra Señora de la Asunción-Toros de Ayora. Pirotecnia i fogueres Plaça Major 21/12/2018   Veure autorització
València Ayora Festa d' interès turístic autonòmic (DOCV 30/05/2016) Primer tall de la mel. Pirotecnia i fogueres Plaça Major 21/12/2018   Veure autorització
València Chelva   San Antón. Fogueres Diversos carrers del municipi 08/01/2019   Veure autorització
València Cofrentes   Festivitat de Sant Antoni Abad i Verge dels Dolors. Pirotecnia i fogueres Parking adjacent a la Av. Jucar-Cabriel i diversos carrers del municipi 08/01/2019   Veure autorització
València Cofrentes Festa d'interés turístic local (DOGV 28/03/2014)

Festa de la Maderada

Mascletà

Ubicació mascletà 08/04/2019 27 d'abril Veure autorització
València Lliria Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Sant Vicent. Ús del foc per a l'elaboració de paelles i rostits Ubicació del focs 03/04/2019 Dilluns de Sant Vicent, diumenge anterior i dimarts posterior de cada any Veure autorització
València Paiporta Festa d'interés turístic local (DOGV 09/08/2013) Sant Roc i el gos. Castells de focs artificials i mascletaes Ubicació focs d'artifici 31/01/2019 Setmana del 10 al 17 d'agost de cada any Veure autorització
València Paiporta Festa d'interés turístic local (DOGV 15/03/2019) Castells de focs artificials i mascletaes durant les Falles de Paiporta Ubicació 11/03/2019 Del 14 al 19 de març de cada any Veure autorització