Vegetació

Vegetació 

Repoblació

La gran diversitat de materials és en gran part la responsable de la diversitat biològica d’este territori. Sobre els substrats rics en algeps les timonedes adquirixen un caràcter especial, ja que s’enriquixen amb espècies adaptades al medi, de manera que s’hi han configurat unes comunitats vegetals que són molt escasses a Espanya i inexistents a la resta d’Europa. Això ha fet que es considere un hàbitat prioritari per a conservar, segons el que establix la Directiva 92/43/CEE, del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

 

Igualment, el paratge conté substrats salins d’elevada conductivitat sobre els quals s’ha desenrotllat un hàbitat dominat pel limònium (Limonium sp.), que igual que l’anterior, té la condició d’hàbitat prioritari a conservar a escala europea.