Natura - Fauna

Àguila de panxa blanca (foto: Eduardo Barrachina)

Rata penada de ferradura gran (foto: Miguel Á. Monsalve)

Pel que fa a la fauna, se'n ressalten diverses espècies pel grau d'amenaça que pateixen. En el grup de les aus destaca l'àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus), que a nivell mundial s'enfronta a un risc molt alt d'extinció en estat silvestre, i que nidifica al paratge.

 

Entre les espècies d'herpetofauna s'hi destaquen el gripau corredor (Bufo calamita), la granota (Rana perezi), el fardatxo (Lacerta lepida) i la serp verda (Malpolon monspessulanus). Quant als mamífers, les espècies catalogades com a vulnerables en el Catàleg valencià d'espècies de fauna amenaçades i en el Catàleg nacional són: la rata penada de taca blanca (Myotis blythii), la rata penada de musell gran (Myotis myotis), la rata penada de ferradura mediterrània (Rhinolophus euryale) i la rata penada de ferradura gran (Rhinolophus ferrumequinum).