Característiques generals

Vista paratge

 

El Paratge Natural Municipal 'El Mollet', situat en el municipi de Sant Joan del Moró, posseïx importants valors ecològics, paisatgístics, historicoculturals, i relacionats amb els usos recreatius i d'escampament.

Des del punt de vista geomorfològic, s'inclou en un conjunt d'alineacions muntanyoses paral·leles al litoral, separades per valls molt àmplies, de fons aplanat i farciments de materials recents. Concretament, el paratge es troba en el Tossal del Mollet. L'abundant cobertura vegetal existent, acaba de conformar un paisatge de gran valor.

El paratge presenta gran riquesa botànica. Per un costat es tenen els carrascars, formacions considerades singulars a nivell local, i d'un altre, en l'estrat arbustiu es tenen matolls termomediterráneos i preestètics ben desenrotllats, dominats per coscollars i lentiscares.

El paratge i el seu entorn constituïxen un destí d'interés per al turisme rural. La zona té excel·lents aptituds per al seu ús com a àrea d'escampament de la població, per a passejar, descansar o contemplar el paisatge i a més està prop de nuclis urbans significatius.