Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Reconeixement d'entitats

Veure normativa vigent

3) Obligacions respecte als socis productors i socis no productors.
- Adhesió mínima a l'entitat sol•licitant: 3 anys.
- Els socis poden ser persones físiques o jurídiques. També són computables els socis productors d'estes últimes.
- Nombre mínim segons categories i territori. No són computables els socis no productors de fruita i hortalisses.
- A diferència de les societats mercantils, en el cas de cooperatives i SAT, podrà admetre's com a membres de l'OP els membres no productors, sempre que:
• No disposen de més del 24% del dret de vot en la presa de decisions.
• En el cas de superar el percentatge anterior, o hi haja socis productors que no desitgen participar de les activitats de l'OP, es desvincularan de la dita activitat creant una secció o grup de productors (regulats pels estatuts).

4) Control democràtic de l'organització de productors.
En el cas que la forma jurídica siga una cooperativa o una SAT, el seu funcionament s'ajustarà al que preveu la normativa reguladora.
Per a altres formes jurídiques, cap soci podrà disposar de més del 34% del total dels drets de vot de l'organització . Esta limitació ha de constar estatutàriament.

5) Paper decisori de l'assemblea general, o de l'assemblea vinculada a l'OP.
- L'assemblea general (o, si és el cas, l'òrgan de representació de la secció vinculada a l'OP) adoptarà les decisions relatives a la sol•licitud de reconeixement de l'OP.
- També adoptarà les decisions relatives a l'elaboració d'un programa operatiu i constitució del fons operatiu específic (entre altres qüestions).