Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Programes i fons operatius de les organitzacions de productors de fruita i hortalisses

CONCEPTES BÀSICS SOBRE UNA ORGANITZACIÓ DE PRODUCTORS I UN PROGRAMA OPERATIU

A) Què és una organització de productors (OP)?
Una OP és una entitat reconeguda administrativament per la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries i Pesca d'acord amb l'article 152 del Reglament (UE) 1308/2013 , i ha de complir amb una sèrie de requisits:
a)  Ha d'estar constituïda i controlada per productors d'algun dels sectors següents: cereals, arròs, sucre, farratges dessecats, llavors, llúpol, oli d'oliva i oliva de taula, lli i cànem, fruita i hortalisses, i/o productes destinats únicament a la transformació, plàtans, vi, arbres i altres plantes vives, bulbs, arrels i semblants, flor tallada i fullatge ornamental, tabac, carn de vaquí, llet i productes lactis, carn de porcí, carn d'oví i caprí, ous, carn d'au de corral, alcohol etílic d'origen agrícola, productes apícoles, cucs de seda.
b) Es crea per iniciativa dels productors.
c) Té un objectiu específic que en particular pot incloure un o més dels objectius següents, cosa obligatòria quant al sector de la fruita i les hortalisses:

i) Garantir que la producció es planifique i s'ajuste d'acord amb la demanda, sobretot pel que fa a la qualitat i a la quantitat,
ii) Concentrar l'oferta i la comercialització dels productes dels seus membres,
iii) Optimitzar els costos de producció i estabilitzar els preus de producció.
iv) Fer estudis i desplegar iniciatives en relació amb els mètodes de producció.
v) Promoure i prestar assistència tècnica per a la utilització de pràctiques de cultiu respectuoses amb el medi ambient i per a l'ús de normes de producció tendents a millorar la qualitat dels productes.
vi) Gestionar subproductes i residus a fi de preservar i fomentar la biodiversitat.
vii) Contribuir a un ús sostenible dels recursos naturals i a la mitigació del canvi climàtic.
viii) Desplegar iniciatives en matèria de promoció i comercialització.
ix) Gestionar els fons previstos en els programes operatius per al sector de fruita i hortalisses.
x) Proporcionar l'assistència tècnica necessària per a la utilització dels mercats de futurs i dels sistemes d'assegurança.

B) Què és un programa operatiu?
Un programa operatiu és un instrument del sector de fruites i hortalisses previst en el Reglament (UE) 1308/2013, amb el que, a manera de document programàtic, es pretén dotar a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses d'un element a través del qual poder plantejar iniciatives que permeten assolir els objectius previstos.
Un programa operatiu es configura com un conjunt estructurat de mesures, accions, actuacions, inversions i conceptes de gasto, orientats a la consecució dels objectius fixats per l'organització de productors que hauran de ser dos o més dels objectius mencionats en l'article 33 dels objectius següents:
a) planificació de la producció;
b) millora de la qualitat dels productes;
c) increment del valor comercial dels productes;
d) promoció dels productes, ja siguen frescos o transformats;
e) mesures mediambientals i mètodes de producció que respecten el medi ambient, inclosa l'agricultura ecològica;
f) prevenció i gestió de crisi.
La duració mínima del programa ha de ser de 3 anys, i la màxima de 5. Per a la seua execució, l'organització de productors constituirà un fons financer, denominat "fons operatiu".

C) Què és el fons operatiu?
El fons operatiu és l'instrument de finançament del programa operatiu, i es constituirà de conformitat amb l'article 32 del Reglament (UE) 1308/2013. Es destinarà en exclusiva a finançar el contingut del programa operatiu per mitjà d'un pla d'exercicis anuals, de l'1 de gener al 31 de desembre.
Les aportacions al fons provindran de:
a) Las contribucions financeres dels membres o de la pròpia organització de productors.
b) L'ajuda financera comunitària  que es concedisca a les organitzacions de productors.