Visualització de contingut web

Introducció

 

ECOGEN representa un desenvolupament de les competències de la Comunitat Valenciana en matèria forestal en línia amb les polítiques de conservació de la biodiversitat forestal, tant en l'àmbit estatal com en l'europeu i l'internacional.

 

El seu darrer objectiu és conservar la diversitat genètica de les espècies i hàbitats forestals dels monts valencians. Amb aquesta finalitat ECOGEN es concep com una ferramenta d'ordenació i promoció de plans específics de conservació i ús sostenible dels recursos genètics forestals.

Bases

Aquest programa és un desenvolupament específic de documents de referència dels àmbits estatal, europeu i internacional. Pel que fa a la conservació de la biodiversitat, cal citar el Conveni sobre la Diversitat Biològica, les Directives d'Aus i Hàbitats o l'Estratègia Espanyola per a la Conservació i l'Ús Sostenible de la Diversitat Biològica; en relació a la diversitat vegetal, destaca l'Estratègia Mundial per a la Conservació de les Espècies Vegetals; per últim, en matèria forestal són especialment rellevants l'Estratègia Forestal Europea, el Pla d'Acció de la Unió Europea per als Boscos, el Pla Forestal Espanyol i l'Estratègia Espanyola per a la Conservació i l'Ús Sostenible dels Recursos Genètics Forestals.

Objectius

  • Aplicar mesures adequades per a la conservació dels recursos genètics de les poblacions d'espècies forestals.

  • Fomentar l'ús adequat dels recursos genètics en la restauració del medi natural i en els sectors productius.

  • Contribuir a millorar la coordinació dels agents implicats en la gestió dels recursos genètics a la Comunitat Valenciana i fomentar la participació activa en iniciatives de caràcter supraautonòmic relacionades amb la conservació i l'ús dels recursos genètics forestals.

  • Incrementar l'educació i la sensibilització públics pel que fa als recursos genètics i la seua conservació.

  • Promoure la investigació en matèria de conservació de recursos genètics i el seu ús adequat.