Visualització de contingut web

Descripció

Funció

 

El banc de llavors creat per la Conselleria de Medi Ambient és una instal·lació per al processat i conservació de materials forestals de reproducció.

 

Funciona com a estructura de suport per al desenvolupament de treballs forestals, facilitant l'ús diversificat d'espècies vegetals en la reforestació i en projectes específics de recuperació d'àrees degradades, així com a banca de conservació de recursos genètics forestals.

 

La seua funció bàsica es concreta en els següents objectius generals:

 

 

 

 

  • Assegurar la provisió de lots de llavors i parts de planta, de bona qualitat i origen conegut, d'espècies vegetals d'interès forestal, tant per cobrir les necessitats de producció de la Generalitat Valenciana com de planteristes privats. Aquesta tasca resulta difícil de complir quan no es disposa d'instal·lacions de conservació adequades, degut a l'existència de factors que dificulten o impossibiliten la producció de llavors d'algunes de les espècies cada temporada. D'entre els factors més significatius es troben: les anyades o alternances anuals o plurianuals en la producció de gemmes vegetatives (que generen increments en la biomassa) i de gemmes florals (que produeixen fruites i llavors), en moltes de les nostres espècies forestals; la influència de les condicions ambientals durant el cicle vegetatiu de formació i maduració de fruites i llavors (en anys climàtics desfavorables és comú que la producció de fruites i llavors es malbarate o avorte, en alguna fase del procés, abans d'assolir la maduració); la concurrència de plagues o malalties, que afecten la qualitat o la producció dels fruits i de les llavors.
  • Procurar la conservació de lots de llavors i parts de planta d'espècies amb interès forestal, aplicant tècniques que asseguren la màxima longevitat possible en cada espècie, amb la finalitat de comptar amb fons de conservació "ex situ" de recursos genètics forestals, especialment d'aquelles espècies, subespècies i ecotips amenaçats, que ocupen àrees restringides de distribució o que posseeixen taxes reduïdes d'eficàcia reproductiva.

  • Delimitar i caracteritzar àrees forestals (masses, colps o peus aïllats) com a àrees de reserva de recursos genètics, pel seu interès per a l'obtenció de materials i per a la conservació "in situ" de recursos genètics. Aquestes àrees de reserva genètica tindran una consideració especial en relació a la seua conservació i gestió, s'hi evitaran els aprofitaments i accions que no siguen compatibles amb la conservació dels recursos esmentats i es duran a terme treballs per tal de protegir-les dels incendis, millorar-ne la capacitat reproductiva i facilitar les tasques de recol·lecció de materials de reproducció.

  • Gestionar els mecanismes de control i regulació relatius a la producció i als patrons de qualitat dels materials forestals de reproducció procedents dels monts de la Comunitat Valenciana o que siguen destinats a la producció de planter per a treballs de reforestació en l'àmbit forestal valencià, establits per l'Ordre de la Generalitat Valenciana de data 19 de febrer de 1997 (DOGV del 6/03/1997).

 

Les comeses exposades desenvolupen tres dels articles del capítol III (repoblació forestal) del reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana:

 

Art. 68.- A fi de garantir la recol·lecció, la conservació i el subministrament de materials forestals de reproducció destinats a projectes forestals a la Comunitat Valenciana, es crea un banc de llavors adscrit a la Direcció General de Recursos Forestals de la Conselleria de Medi Ambient.

 

Art. 69.- La Conselleria de Medi Ambient fixarà les normes relatives a la procedència i els patrons de qualitat que hauran de reunir els materials de reproducció que s'utilitzen en projectes forestals, a fi d'afavorir l'adaptabilitat d'aquests a les condicions pròpies dels ecosistemes forestals valencians.

 

Art. 70.- La Conselleria de Medi Ambient establirà un sistema de control oficial que regularà l'ús dels materials forestals de reproducció destinats a la comercialització.

 

Descripció d'activitats

 

Recol·lecció, envasat i transport de lots de llavors i altres propàguls

 

La recol·lecció de materials de reproducció s'estableix basant-se en els requeriments de consum de la temporada calculats a partir de les necessitats dels vivers de la Generalitat Valenciana, de les demandes del sector privat i del manteniment dels fons de conservació del banc.

 

D'acord amb aquestes necessitats es conforma un pla de producció de llavors i altres propàguls per temporada, que inclou les espècies d'interès, la naturalesa i quantitat de materials de reproducció per espècie, les àrees de recol·lecció i el calendari d'execució dels treballs.

 

Les recol·leccions es fan aplicant les tècniques més adequades segons l'espècie, el port dels exemplars i les característiques de l'àrea de recol·lecció. Els lots s'envasen per separat, consignant en un fitxa de camp (que es correspon amb la fitxa núm. 1 del protocol general) dades relatives a l'espècie, la data de recol·lecció, l'origen, el pes dels fruits recol·lectats, el núm. de referència del lot i altres característiques relatives a les fruites i l'àrea de recol·lecció.

 

 

El transport fins al banc es fa prenent les màximes precaucions per a evitar danys o desperfectes en els lots de materials recol·lectats.

 

Separació, secatge i neteja de lots de materials

 

Els lots recol·lectats es transporten al viver central de Quart de Poblet (lloc on s'ubiquen les instal·lacions del banc de llavors), tret de les pinyes que son conduïdes al viver de la Garrofera (Alzira), on es procedeix al secatge (en sequer solar) i a la separació de les llavors.

 

Una vegada separades, les llavors de pi són conduïdes al viver de Quart, on es completa el procés de separació (neteja, dessalat, caracterització, conservació).

 

El conjunt d'activitats que s'apleguen en aquest apartat inclouen el primer processat dels fruits i llavors en arribar al banc, el pesatge de fruits, l'extracció i neteja de llavors, el pesatge de llavors i el secatge en lots (sols per a llavors d'espècies ortodoxes). En el cas de parts de planta, es separen les parts inicials, es desinfecten i preparen per a la conservació i es quantifica el lot.

 

Les característiques del lot de materials es consignen en la fitxa núm. 2 del protocol general de maneig.

 

 

 

 

 

Caracterització i testatge de mostres

 

Una vegada obtinguts lots de llavors nets s'extreuen mostres representatives per ser sotmeses a tests de caracterització, viabilitat, capacitat germinativa i emergència.

 

Els treballs de caracterització inclouen el càlcul del pes de 1000 llavors i el rendiment llavor/fruit, així com assaigs de puresa específica i de contingut d'aigua en les llavors.

 

 

Posteriorment es fan tests de viabilitat, de germinació i emergència. Les mostres de llavors no latents es sembren senceres, amb estratificació prèvia o sense, per als assaigs de germinació i emergència.

 

En llavors latents s'utilitzen sembres d'embrions aïllats per al càlcul de la capacitat germinativa i assaigs de viabilitat mitjançant tinció amb clorur de tetrazole.

 

Periòdicament se extreuen noves mostres dels lots emmagatzemats per tal de verificar que conserven la seua viabilitat i capacitat germinativa.

 

 

 

Els resultats dels tests de caracterització, viabilitat i germinació es consignen en vàries fitxes (núm. 3 del protocol general de gestió de materials forestals de reproducció).

 

 

 

 

 

Conservació de lots de materials

 

Els lots s'emmagatzemen en les condicions ambientals més adequades, segons les necessitats específiques de cada espècie, amb la finalitat d'aconseguir la màxima longevitat possible de les llavors.

 

Amb aquest fi s'utilitzen ambients refrigerats, atmosferes riques en CO2 i baix contingut en humitat, per les llavors d'espècies ortodoxes, i temperatures baixes, alta humitat relativa i possibilitats d'intercanvi gasós per les d'espècies recalcitrants.

 

Els lots de materials vegetatius es conserven en les mateixes condicions que les llavors ortodoxes.

 

Aquestes operacions es consignen en la fitxa núm. 4 del protocol general.

 

Preparació dels subministraments de llavors

 

S'atenen les peticions de materials de reproducció, donant prioritat als subministraments a vivers de la Generalitat Valenciana.

 

Els lots es subministren pesats, ensacats i etiquetats convenientment, amb expressió de l'espècie, el lloc i la data de recollida, la regió de procedència i les condicions de conservació.

 

S'estén certificat de producció de cada lot; aquest document recull el núm. de referència de lot i dades relatives a la procedència, característiques i resultats dels tests.

 

Dades com la data d'eixida dels materials i el viver destinatari es reflecteixen en la fitxa de destinació núm. 5. Igualment s'hi reflecteixen els lots de rebuig que han perdut la seua viabilitat.

 

Els lots de llavors servits a planteristes privats es facturen segons els preus públics de venda de llavors publicats en el DOGV.

 

 

 

 

Base de dades curriculars dels lots de materials de reproducció

 

Les característiques dels lots de materials i les operacions a què són sotmesos des de la recol·lecció fins el subministrament o rebuig són consignades en sèries de fitxes, anomenades curriculars.

 

Les dades que s'inclouen en les fitxes són introduïdes en una base de dades informàtica de tipus relacional, que permet fer en tot moment un seguiment de les respostes al processat, el testatge i la conservació i extracció de dades per a la confecció del certificat de producció d'un lot.

 

 

 

 

Tractament per a la superació de latències, en espècies amb dificultats de reproducció

 

Amb la finalitat de millorar el procés de producció de plantes en viver, les llavors d'espècies que presenten dormicions importants i que resulten de difícil reproducció es sotmeten a pretractaments que inclouen l'escarificació mecànica o química, la imbibició amb gibberel·lines i les estratificacions en calor i en fred, abans de la seua distribució als vivers dels serveis territorials d'aquesta Conselleria.

 

 

 

 

 

Catalogació d'àrees de reserva de recursos genètics forestals

 

Les àrees de reserva de recursos genètics forestals permeten la conservació en el medi natural de recursos genètics, a l'hora que funcionen com a àrees potencials de recol·lecció de materials de reproducció.

 

Es defineixen com a masses, colps o peus aïllats d'interès per a l'obtenció de materials forestals de reproducció i per a la conservació "in situ" de recursos genètics. En elles s'evitaran els aprofitaments i accions que no siguen compatibles amb la conservació dels recursos esmentats i es duran a terme treballs per tal de protegir-les dels incendis, millorar-ne la capacitat reproductiva i facilitar les tasques de recol·lecció de materials reproductius.

 

En espècies de pins i del gènere quercus, si la massa és important per la seua singularitat, extensió, accessibilitat, etc., es promourà la seua qualificació com a font llavorera d'àmbit estatal.

 

De cadascuna d'aquestes àrees es confeccionen fitxes amb dades de localització i accés, característiques de la massa i/o dels exemplars, capacitat reproductiva, etc., amb suport cartogràfic de la zona fet a escala 1:10000.

 

El seguiment de la producció en aquestes àrees seleccionades permetrà obtenir dades de les variacions internanuals en la maduració dels fruits, dels factors ambientals de major influència en la producció de fruits i llavors madures, i dels ritmes fisiològics d'anyada que presenten les diferents espècies estudiades.

 

La catalogació i control d'aquestes zones permetrà, d'altra banda, optimitzar en el futur els treballs de recol·lecció.