Visualització de contingut web

Manuals cartografia forestal

 

Llistat de cartografia gestionada pel Servei d'Ordenació i Gestió Forestal

 

Nom de la cartografia

Descripció Manual d' interpretació Descàrrega (arxius kml)

Sòl Forestal i Terreny Forestal Estratègic

Inclou la cartografia del sòl forestal i la cartografia relacionada amb ella:

  • Sòl Forestal i No Forestal
  • Sòl Forestal
  • Sòl No Forestal per terreny urbà o urbanitzable, amb afecció de la normativa de Plagues i Incendis forestals.
  • Terreny Forestal Estratègic

(2,3MB)

 

Forests gestionades

Forests adscrites a la Conselleria competent en matèria de Medi Ambient, les forests Catalogades d'Utilitat Pública, els Consorciats/Conveniats i els pertanyents a la Generalitat.

(1,6MB)

Forests Castelló

Etiquetes Castelló

Forests València

Etiquetes València

Forests Alacant

Etiquetes Alacant

Fites en forests gestionades

Representa els vèrtexs que marquen els límits de les forests gestionades. Únicament inclou aquells punts que es recullen en un informe de modificació cartogràfica. Aquests informes queden arxivats en l'expedient de cada forest.

(1,3MB)

 

Cases forestals i construccions en forests gestionades

Inclou les cases forestals, les masies existents en forests, els magatzems, apriscos, refugis i en general totes les construccions de les quals s'ha localitzat informació al llarg dels anys 2015 a 2018. S'aniran incorporant nous elements a mesura que es tinga informació sobre ells.

(1.5MB)

 

Finques patrimonials de la província de Castelló

Identificació d'aquelles finques propietat de la Generalitat, que encara no tenen la consideració de forests, i que van ser transferides de l'Estat a la Generalitat. La cartografia representa la correlació d'aquestes finques amb la cartografia cadastral actual sobre la base de la documentació històrica recopilada.

(11,4MB)

 

Ocupacions en forests d'utilitat pública

Ocupacions en les forests d'utilitat pública, tant per raons d'interés públic com per interés particular.

(4MB)

 

Transformacions autoritzades

Zones en les quals s'ha autoritzat el canvi d'ús de sòl forestal a sòl agrícola.

(1,1MB)

 

Repoblacions forestals

Zones on s'han fet treballs de repoblació forestal. Inclou informació des de 1883 fins a l'actualitat.

(3,2MB)

 

Obres CHF

Cartografia d'obres de correcció hidrològic-forestal en la Comunitat Valenciana. Inclou informació sobre dics, murs i bancals.

(1,3MB)

 

Superfície planificada amb Instruments Tècnics de Gestió Forestal

Terrenys forestals que disposen d'Instruments tècnics de gestió forestal, és a dir, projectes d'ordenació de forests, plans tècnics de gestió forestal i plans tècnics de gestió forestal simplificats. Representa la superfície ordenada i la divisió dasocràtica.

(954KB)

 
Plantaciones Forestales Temporales

Representa les plantacions forestals temporals incloses en el Registre de terrenys agrícoles sobre els quals s'han realitzat plantacions forestals, segons el que s'estableix en el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) aprovat pel Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell.

(776KB)

 

Assentaments Apícoles

Aquesta cartografia contempla la posició dels emplaçaments dels ruscos al llarg de tot el territori autonòmic.

(280KB)

 

Xarxa de Vies Pecuàries

Inventari de la Xarxa de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana elaborat a partir dels projectes i plans de classificació, planimetries de l'Institut Geogràfic i Estadistic, plans topogràfics parcel·laris, avanços cadastrals i una altra documentació continguda en el Fons Documental de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana. Les vies pecuàries d'alguns termes municipals de la província de Castelló no són visibles en el visor cartogràfic de la web d'aquesta Conselleria. El motiu és que estan en període de revisió, per la qual cosa s'aniran integrant una vegada es revisa el conjunt de cada terme municipal. Elements pecuaris (descansaderos i abeuradors) de l'Inventari de la Xarxa de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana.

   

Senderes i instal·lacions recreatives per a l'ús públic

Senderes recollides en el Registre Públic de Senderes, que constitueix la xarxa de la Comunitat Valenciana. Les senderes contemplades han de complir dos condicionants: Haver sigut homologats per part de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) i haver passat un informe d'afecció positiu per part de la Conselleria competent en matèria Medi Ambient.

Instal·lacions recreatives de la Comunitat Valenciana situades en terreny forestal i gestionades per la Conselleria competent en matèria de Medi Ambient.

Sendera creada a partir del traçat aproximat de la Via Augusta, al seu pas per la Comunitat Valenciana, per a la seua recuperació amb objectiu recreatiu, turístic i cultural. Aquesta cartografia no correspon al traçat probable de la Calçada Romana Via Augusta, sinó que es tracta d'una sendera creada per a un ús d'oci seguint part del traçat de la Via Augusta original.

   

Ocupacions mineres i plans de restauració

Límits dels drets miners de les seccions A) i C) aprovats. Límits de les explotacions mineres associats al seu dret. Límits dels plans de restauració integral (PRIs).

   

Cartografia sòl no forestal afeccions incendis i plagues

Sòl amb vegetació forestal que per tindre la qualificació de sòl Urbà o Urbanitzable en el planejament urbanístic té la consideració de Sòl No Forestal, però és aplicable la normativa de Plagues i Incendis forestals.

   

Sanitat Forestal

Cartografia de les masses forestals de la prospecció fitosanitària (inclou les forests gestionades per la Generalitat i forests privades)