Mesures

Mesures

 

  • Submesura 19.1 Ajuda preparatòria per a l'elaboració de l'Estratègia de esenvolupament Local Participatiu (EDLP)

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2016, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es concedeix i es regula l'ajuda preparatòria als grups d'acció local provisionals seleccionats per la Resolució de la Direcció General de  Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna de 14 d'octubre de 2016.

 

RESOLUCIÓ de 20 de gener de 2017, del director de l'Agència Valenciana de Foment i  Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es concedeix i es regula l'ajuda preparatòria al grup d'acció local provisional seleccionat per la Resolució de la Direcció General de  Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna de 17 de gener de 2017.

 

  • Submedida 19.2 Suport per a la realització de les operacions d'acord amb l'EDLP

ORDRE 13/2018, de 10 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les  ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions de conformitat amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.

 

CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions de conformitat amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.

 

RECTIFICACIÓ de la correcció d'errades de l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions de conformitat amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014- 2020.

 

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020.

 

RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020. Segona ronda de presentació de projectes.

 

Extracte de la Resolució de 18 de desembre de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions d'acord amb l'estratègia de desenvolupament local participatiu, dels grups d'acció local LEADER 2014-2020. Segona ronda de presentació de projectes.

 

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2019, de la directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, de 2018, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions conforme a l'estratègia de desenvolupament local participatiu dels Grups d'Acció Local LEADER 2014-2020. Convocatòria 2018.

 

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2019, del secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural i director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es concedeixen les ajudes previstes en l'Ordre 13/2018, de 10 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes previstes en la submesura 19.2 del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, Suport per a la realització d'operacions conforme a l'estratègia de desenvolupament local participatiu dels grups d'acció local LEADER 2014-2020. Convocatòria 2018.

 

ORDRE 9/2016, de 22 d'abril de 2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics.

 

Full de control de signatures del projecte

 

  • Submesura 19.3 Preparació i realització d'activitats de cooperació del GAL

 

  • Submesura 19.4 Suport als costos d'explotació i d'animació de l'EDLP

Resolución de 30 de abril de 2018 de la directora general de Desarrollo Rural y Política Agraria Común por la que se regulan los costes de explotación y animación de los Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020 para el ejercicio 2018, en ejecución de la operación 19.4.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020