Indicadores Ambientales

El sistema d'indicadors de sostenibilitat ambiental permet obtenir informació rellevant per al seguiment i avaluació dels processos més crítics amb la sostenibilitat del desenvolupament, tractant d'identificar aquelles accions estratègiques que hagin de ser incloses en la definició de les diferents polítiques públiques que contribueixen a la consecució d'un desenvolupament més sostenible (art.18 del Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell).