Els valors que ens guien

ELS VALORS QUE ENS GUIEN

 

  El Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana té com a guia una sèrie de valors que impregnen totes les activitats i serveis que s'hi fan.

 

  •   Compromís ambiental. Té implantat un sistema de gestió ambiental que compleix els requisits del Reglament comunitari d'ecogestió i ecoauditoria (EMAS) i de la norma UNE-EN-ISO 14001.

                                                                                                                                       

  •  Qualitat. Es preocupa per garantir la qualitat en els serveis, amb la integració de criteris de qualitat, el seguiment i l'avaluació dels programes i les iniciatives que porta a terme.

 

 

  • Formació. Procura la formació adequada del personal en coneixements i capacitar-lo en el maneig de les eines necessàries per a la gestió dels programes que ofereix.

 

 

  • Innovació. Està atent als temes emergents i promou la reflexió sobre aquests.

 

 

  • Col·laboració. Col·labora amb altres entitats i organitzacions, i participa en xarxes i projectes col·lectius.