Organismes

Portals

Guía de ECMCA' s. Entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental

Guia ECMCA's. Entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental
 
La diversitat de tasques de control i vigilància a efectuar en el camp de la qualitat ambiental suposa un alt grau d'especialització tècnica i genera un gran nombre d'actuacions com a clara conseqüència de l'aplicació del principi de prevenció en el funcionament de les instal·lacions industrials més contaminants plasmat en la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevenció i al control integrat de la contaminació, per mitjà de la que s'establixen mesures per a evitar, o almenys reduir les emissions d'estes activitats en l'atmosfera, l'aigua i el sòl, inclosos els residus, per a aconseguir un nivell elevat de protecció del medi ambient considerat en el seu conjunt. Dita Directiva va ser incorporada a l'ordenament jurídic intern amb la Llei 16/2002, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, on basant-se en la figura de l'autorització ambiental integrada s'establixen els condicionants ambientals per a l'explotació de les instal·lacions.

Per a fer possible que les funcions d'anàlisi, informe i altres actuacions que han de realitzar-se per a complir amb la normativa vigent en matèria de medi ambient i que les dites actuacions siguen validades per l'Administració competent s'ha creat el Registre d'Entitats Col·laboradores en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMCA's) i s'han establit els requisits que deuen complir les dites entitats, regulat a través del Decret 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'establixen les funcions de les Entitats Col·laboradores en matèria de Qualitat Ambiental i es crega i es regula el seu registre.  

Este enfocament global exigix a les Entitats Col·laboradores que disposen de una capacitat i solvència suficient en diversos camps en la matèria per a poder actuar amb eixa perspectiva global i integrada de la prevenció i control de la contaminació. 

En l'àmbit de la Comunitat Valenciana es va designar a l'Entitat Nacional de Acreditació (ENAC) com a organisme d'acreditació en el marc del seguiment i la verificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

El Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria de Qualitat Ambiental està adscrit a la Conselleria de Vaig mesurar Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, sent l'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds d'inscripció en el Registre, així com la gestió d'este, la Direcció General per al Canvi Climàtic, a través del Centre de Tecnologies Netes.