Visualització de contingut web

Obligacions d'informació en matèria de llots de depuració

La normativa bàsica que regula la utilització dels llots de depuració en el sector agrari estableix la informació que les instal·lacions depuradores d'aigües residuals urbanes o assimilables, les instal·lacions de tractament de llots i els gestors que realitzen l'aplicació agrícola del llots de depuració tractats han de subministrar obligatòriament a les respectives comunitats autònomes i que estes, a la vegada, han de reportar al Registre Nacional de Llots adscrit al ministeri competent en matèria de medi ambiente.

 

El contingut de la dita informació ha d'ajustar-se al que estableix l'Ordre AAA/1072/2013, de 7 de juny, sobre utilització de llots de depuració en el sector agrari. A l'objecte de facilitar als interessats el compliment de les seues obligacions de subministrament d'esta informació, el ministeri competent en matèria de medi ambient ha normalitzat els formularis electrònics corresponents als annexos I i IV d'esta Ordre, els quals estan disponibles en els enllaços següents on també es poden trobar les instruccions per omplir-los

https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/lodos-depuradora/

 

La informació relativa a la Comunitat Valenciana haurà de ser remesa al compte de correu electrònic lodosdepuracion@gva.es de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic y Desenvolupament Rural de la Generalitat pels agents obligats a la seua presentació, especificant com assumpte de l'enviament "Llots de depuració + Nom de l'entitat remitent"