La Contaminació Acústica

 

 

    

 

 
La Contaminació Acústica
 
El soroll, considerat com un so no desitjat pel receptor o com una sensació auditiva desagradable i molesta, és causa de preocupació en l'actualitat, pels seus efectes sobre la salut i el comportament humà.
Els estudis realitzats sobre contaminació acústica a la Comunitat Valenciana evidencien l'existència d'uns nivells de soroll per damunt dels valors recomanats pels organismes internacionals i en particular per la Unió Europea, al superar els 65 dB(A) de nivell equivalent diürn i els 55 dB(A) durant el període nocturn. Encara que els resultats indiquen que les ciutats grans són més sorolloses que les xicotetes, mostren també, sense cap dubte, que la contaminació acústica és un fenomen generalitzat en totes les zones urbanes, i que constituïx un problema mediambiental important en el nostre territori.

Davant d'esta situació i anticipant-se a la Llei Estatal del soroll, el 3 de desembre del 2002 es va publicar la Llei 7/2002, de la Generalitat Valenciana, de Protecció Contra la Contaminació Acústica.

A fi de millorar la qualitat acústica de les nostres ciutats la Conselleria d' Infrestructures, Territori i  Medi Ambient, hi ha duent a terme el desenrotllament dels preceptes establits en la Llei 7/2002, de 3 de desembre, per mitjà de tres decrets:
  • Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel que s'establixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor (DOGV 4694, 18/2/2004)
  • Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel que s'establixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació a activitats, instal·lacions, edificacions, obres i servicis (DOGV 4901, 13/12/2004).
  • Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de Planificació i Gestió en matèria de Contaminació Acústica (DOGV 5305, 18/07/2006).