Declaración PRTR en la Comunitat Valenciana

En compliment en el que disposa el Reial Decret 508/2007, de 20 d'abril, pel qual es regula el subministrament d'informació sobre emissions al Registre E-PRTR europeu i de les autoritzacions ambientals integrades, modificat pel Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials. L'1 de gener del present any s'obri el termini per al registre i la notificació d'emissions i transferència de residus fora de la instal·lació al Registre Estatal d'Emissions i Fonts Contaminants, PRTR-España. El termini romandrà obert fins al 31 de març del present any, improrrogable.

Els complexos sotmesos al Reial Decret 508/2007, modificat pel Reial Decret 815/2013, 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials, realitzaran la declaració de dades corresponents al any anterior, directament en la plataforma que a este efecte té habilitada el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. (www.prtr-es.es) .
 
PRTR-España exigix als complexos i instal·lacions industrials incloses en l'annex I del Reial Decret 815/2013, que comuniquen informació sobre les emissions a l'aire, aigua i sòl de substàncies contaminants enumerades en el seu annex II, així com la transferència de residus. Hauran d'informar sobre les emissions accidentals i emissions de fonts difuses, així com la informació addicional tal com s'arreplega en els annexos III i IV del citat Reial Decret.
 
Durant el període de notificació (1 de gener a 31 de març del present any) , els complexos hauran d'introduir la informació exigida pel Reial Decret 508/2007 (annexos III i IV) a través del "Área de miembros" de la pàgina web de PRTR-España (www.prtr-es.es) , d'acord amb els criteris desenrotllats en la circular informativa 2014. Per a això deuran de disposar de les claus habilitades respecte d'això.

En la pàgina web www.prtr-es.es disposa de tota la informació per a dur a terme el procés de registre i notificació. Igualment, entre els "Documentos PRTR" del "Fondo documental" d'esta pàgina web, pot trobar la "Guía per a la implantació de l'E-PRTR", així com altres documents d'interés.
 
Com a novetat i per a facilitar la justificació de les dades declarats, els complexos disposen d'una sèrie de documentació complementària a consultar en l'apartat "Documentos d'interés"

Visualització de contingut web

NOTA: Plazos para la declaración PRTR


La Generalitat Valenciana ha optado por la utilización de la plataforma PRTR- España, para que los complejos ubicados en su territorio realicen la notificación sobre sus emisiones y transferencias de residuos. 
 
Dicha notificación deberá realizarse a través de la herramienta informática desarrollada por el Ministerio competente www.prtr-es.es,  siendo el periodo anual de notificación de los datos del año anterior, del 1 de enero hasta el último día de febrero del año en curso.
 
Para facilitar el proceso de notificación, la Dirección General de Cambio Climático y Calidad Ambiental con objeto de facilitar a los operadores la declaración PRTR, y resolver las dudas al respecto, ha habilitado la siguiente dirección de correo electrónico: e_prtr_cv@gva.es