Organismes

Portals

Definicions

Definiciones

D'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, la «gestió de residus» inclou l'exercici de les activitats i operacions següents: recollida, transport, tractament de residus i actuacions realitzades en qualitat de negociant o agent. En conseqüència, són «gestors de residus» aquelles persones o entitats, públiques o privades, que realitzen qualsevol de les activitats o operacions mencionades.