Decret 266/2004


Decret 266/2004, de 3 de desembre, del Consell, pel que s'establixen normes de prevenció i correcció de la contaminació acústica, en relació a activitats, instal·lacions, edificacions, obres i servicis.

Este Decret té com a fi principal la reducció del soroll produït per les activitats. Per a això, proporciona ferramentes bàsiques de control com l'estudi acústic previ a la seua posada en marxa, l'auditoria acústica per a verificar el seu impacte sonor i els procediments de mesurament i avaluació del soroll produït per estes.

D'acord amb este Decret, els titulars d'activitats subjectes a Avaluació d'Impacte Ambiental, Autorització Ambiental Integrada o a la normativa vigent en matèria d'activitats qualificades, a data 14 de desembre del 2004, estigueren en funcionament i comptaren amb tots els permisos, autoritzacions o llicències legalment exigibles per a l'exercici de la mateixa, i que siguen susceptibles de general sorolls i vibracions, havien de realitzar la primera auditoria acústica en el termini d'un any, que va complir el passat 14 de desembre del 2005. En esta primera auditoria acústica s'havia de comprovar que es complixen els valors límits del nivell de recepció sonora fixats en l'annex II de la Llei 7/2002.