Decret 19/2004


Decret 19/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel que s'establixen normes per al control del soroll produït pels vehicles de motor (DOGV 4694, 18/2/2004)

En el dit decret s'establixen els nivells màxims d'emissió acústica admissibles per als vehicles de motor, així com els procediments de mesurament dels mateixos a la Comunitat Valenciana. En este sentit la Comunitat Valenciana és pionera a incloure la comprovació sonora en les revisions periòdiques dels vehicles realitzades en les estacions ITV. Tant és així que la comprovació sonora s'estén als ciclomotors.

El 19 d'agost del 2004, darrere d'un termini d'adaptació de 6 mesos, les estacions ITV de la Comunitat Valenciana van començar a comprovar el soroll produït pels vehicles de motor, el permís de circulació del qual radica en un municipi de la Comunitat Valenciana, i pertanguen a les categories següents: ciclomotor, motocicleta, quadricicle, turisme, vehicle mixt, autobús, camió i tractocamió. A partir d'esta data, els ciclomotors que comptaren amb més de dos anys des de la seua posada en circulació, van disposar d'un termini de sis mesos per a passar la seua primera comprovació sonora.

El 21 de juny del 2006 va ser publicat el Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, pel que es modifiquen determinats Reials decrets relatius a la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i a l'homologació de vehicles, les seues parts i peces, i es modifica, així mateix, el Reglament General de vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre. Este Reial Decret establix que els ciclomotors, de més de tres anys, seran sotmesos a la inspecció tècnica de vehicles amb una periodicitat biennal.

Per motius tants econòmics com d'eficiència, s'està tramitant una modificació del Decret 19/2004, a fi d'adequar la periodicitat establida, per a la inspecció tècnica dels ciclomotors, amb la fixada en el Reial Decret.