Decret104/2006


 
 


Decret 104/2006, de 14 de juliol, del Consell, de Planificació i Gestió en matèria de Contaminació Acústica (DOGV 5305, 18/07/2006).

Este tercer i últim Decret detalla i normalitza el procediment d'elaboració del Pla Acústic d'Acció autonòmica i dels Plans Acústics municipals, proporcionant les necessàries directrius per a l'elaboració dels mapes acústics i els consegüents programa d'actuació. Així mateix, determinarà el procediment de declaració de Zones Acústicament Saturades (ZAS) per part dels ajuntaments i els Plans de Millora de la Qualitat Acústica de les Infraestructures de transport per part dels seus òrgans gestors. L'aprovació d'este decret implica la necessària adaptació de les Ordenances municipals a totes les prescripcions de la Llei 7/2002.

Este últim aspecte, queda abonat per l'elaboració del Pla Acústic d'Acció autonòmica, actualment en estat d'esborrany i que inclourà un model orientatiu d'ordenança model, que facilitarà la labor d'adaptació als ajuntaments. Al seu torn, l'objectiu d'este Pla és coordinar les actuacions de les administracions públiques en les seues accions contra el soroll, fomentar l'adopció de mesures per a la seua prevenció i la reducció de les emissions sonores per damunt dels màxims legalment previstos, conscienciar i formar els ciutadans i potenciar la investigació i implantació de noves tecnologies per a aconseguir la reducció o eliminació de la contaminació acústica.