Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera

Activitats Potencialment Contaminadores de l´Atmosfera

D'acord amb la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, són Activitats Potencialment Contaminant de l'Atmosfera, aquelles que per la seua mateixa naturalesa, ubicació o pels processos tecnològics utilitzats constituïsquen una font de contaminació les característiques de la qual poden requerir que siguen sotmeses a un règim de control i seguiment més estricte. Les dites activitats estan catalogades en l'annex IV de l'esmentada Llei.

El Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminants de l'Atmosfera (CAPCA), ha sigut adaptat pel Reial Decret 100/2011, de 28 de gener.