3. Operadors afectats per la llei

3.1. Qui és responsable mediambiental del dany?.

   • Els operadors de les activitats econòmiques o professionals
   • "Operador":Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que exercisca una activitat econòmica o professional o que, en virtut de qualsevol títol, controle la dita activitat o tinga un poder econòmic determinant sobre el seu funcionament tècnic
   • Es presumix, excepte prova en contra, que l'activitat ha causat el dany o amenaça quan, atenent a la seua naturalesa intrínseca o a la forma en què s'ha desenvolupat, siga apropiada per a causar-ho .

  3.2. Quines són les obligacions que la llei imposa als operadors d'activitats econòmiques?.

  La llei distingix quant al seu nivell d'exigència entre activitats incloses en l'Annex III (potencialment contaminants) i no incloses en este annex.

  3.2.1. Obligacions dels operadors de l'Annex III

  PREVINDRE, EVITAR I REPARAR  +  SUBSCRIURE GARANTIA FINANCERA OBLIGATÒRIA

  3.2.2. Obligacions dels operadors distints de l'Annex III

  Sí no hi ha DOL, CULPA O NEGLIGÈNCIA

  PREVINDRE I EVITAR EL DANY MEDIAMBIENTAL

  Sí que hi ha DOL, CULPA O NEGLIGÈNCIA

  PREVINDRE, EVITAR I REPARAR EL DANY MEDIAMBIENTAL  

  3.3. Quines són les activitats incloses en l'Annex III?.

    • Explotació d'activitats subjectes a autorització ambiental integrada,annex
     I de la Llei 16/2002 de prevenció i control integrats de la contaminació
    •  Activitats i establiments subjectes a l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1254/1999, de mesures de control d'accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses
    •  Activitats de gestió de residus, subjectes a permís o registre
     de conformitat amb la Llei 10/1998, incloent explotació abocadors i la seua clausura, així com la incineració d'estos
    • Abocaments d'aigües interiors superficials , subterrànies, abocaments d'aigües interiors i mar territorial subjectes a autorització
    • Abocament o injecció de contaminants en aigües superficials o subterrànies subjectes a autorització, permís o registre
    • Captació o represamiento
     d'aigües subjectes a autorització
    • La fabricació, utilització, emmagatzemament, transformació, embotellat, alliberament en el medioambiente
     i transport de: substàncies perilloses, productes fitosanitaris i els biocides
    • El transport per carretera, ferrocarril, per vies fluvials, marítim o aeri de mercaderies perilloses o contaminants
    • Instal·lacions contaminants de l'atmosfera
    • Tota utilització confinada, transport, comercialització i alliberament intencionat d'OMG
    • El trasllat transfronterer de residus
    • La gestió de residus de les indústries extractives