Visualització de contingut web

Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient

La Generalitat és una institució pública que executa les funcions de l’Estat espanyol en matèria mediambiental a la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que establixen la Constitució, l’Estatut d’Autonomia, i les lleis de transferències des de 1984.

La Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambiente té plena capacitat normativa i executiva en qualsevol matèria relativa a la conservació de la natura excepte per a declarar i gestionar Parcs Nacionals; li correspon la designació d’espècies i espais naturals protegits i, en general, tota la capacitat executiva per a desenrotllar al territori valencià les obligacions que establixen les directives 79/409/CEE i 92/43/CEE per al Regne d’Espanya, llevat de les funcions coordinadores i de legislació bàsica pròpies de l’Administració general de l’Estat.

En este àmbit, ha declarat i gestiona o, si és el cas, cogestiona amb ajuntaments i/o propietaris la totalitat d’espais protegits de la Comunitat Valenciana: 22 Parcs Naturals, 1 Reserva Natural, 3 Reserves Naturals Marines, 44 Paratges Naturals Municipals, 259 Microreserves de Flora i 94 LIC.