Visualització de contingut web

Programa de control de zonas de baño de la Comunidad Valenciana

1. QUALITAT DE LES AIGÜES DE BANY DE LA COMUNITAT VALENCIANA
La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, mitjançant la Direcció General de l'Aigua, és l'organisme responsable del control i la vigilància de la qualitat de les aigües de bany a la Comunitat Valenciana.

Les aigües de bany es defineixen, segons la legislació, com: "qualsevol element d'aigües superficials on es preveja que puguen banyar-se un nombre important de persones, o hi haja una activitat pròxima relacionada directament amb el bany, i on no hi haja una prohibició permanent de bany ni s'haja formulat una recomanació permanent d'abstenir-se'n, i on no hi haja perill objectiu per al públic".

Actualment la qualificació de les aigües de bany es realitza sobre la base de la Directiva 2006/7/CE, transposada a la legislació espanyola pel Reial decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany (BOE núm. 257, de 26-10-2007). L'objecte d'aquest Reial decret és:

 • 1. Establir els criteris sanitaris que han de complir les aigües de bany, per a garantir la seua qualitat a fi de protegir la salut humana dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació.
 • 2. Conservar, protegir i millorar la qualitat del medi ambient en complement del Text refós de la llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
 • 3. Establir disposicions mínimes per al control, la classificació, les mesures de gestió i el subministrament d'informació al públic sobre la qualitat de les aigües de les zones de bany.

Basant-se en el que exigeix aquest marc legislatiu i en la definició d'aigües de bany, s'efectua a la nostra Comunitat, des de 1987, un programa de control i vigilància de les zones de bany de la Comunitat Valenciana.


2. PROGRAMA DE CONTROL I VIGILÀNCIA DE LES ZONES DE BANY DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Els objectius principals del Programa de vigilància i control de les zones de bany són els següents:

 • Realitzar el control de la qualitat de les aigües de bany a la Comunitat Valenciana, sobre la base dels criteris establits per la legislació vigent.
 • Informar, durant la temporada de bany, tant la població en general, com els ajuntaments i el Ministeri amb competències en Sanitat Ambiental, de la valoració realitzada d'aquestes sobre la base de les inspeccions i les anàlisis realitzades.

La temporada de bany a la Comunitat Valenciana comprén des de l'1 de juny fins al 15 de setembre. La legislació vigent en aquest moment obliga a realitzar controls durant la temporada de bany amb una periodicitat quinzenal, més un mostratge quinze dies abans de començar la temporada. La Conselleria realitza des de fa anys un control molt més estricte, ja que duu a terme controls setmanals durant el període d'1 de juny a 15 de setembre.

Per al control analític eficaç de la nostra franja litoral és molt important la selecció dels punts de mostratge d'una determinada zona de bany. Aquests punts s'ubiquen a les zones de major afluència de banyistes, on el mostratge pot donar una informació que siga representativa de la qualitat de la zona de bany, i s'hi estableixen diversos punts de mostratge si l'amplitud de la zona de bany així ho requereix.

Cal tenir en compte que queden exclosos del que es pot considerar com una zona de bany, segons la legislació europea, els punts d'abocament al mar, les zones portuàries i les desembocadures dels rius.

Cada any poden incorporar-se al Programa de control noves platges, o delimitar novament les ja existents, si així és sol·licitat per l'ajuntament o si des de la Conselleria es considera necessari per l'interés de la població usuària.

Les activitats que s'inclouen dins del Programa de control de les aigües de bany són: 

 • Control analític de les aigües de bany, i la posterior qualificació basant-se en la legislació
 • Control analític dels llits que aboquen al mar que poden causar un possible impacte en la qualitat de les aigües de bany. Establir, a més, punts de control ambiental en la zona de bany que indiquen la influència de l'abocament a la zona de bany afectada.
 • Inspecció visual de les zones de bany, en la qual es valoren els aspectes següents:
  • Aspecte de l'aigua
  • Neteja de l'arena
  • Estat de manteniment dels accessos a la platja i zona dels voltants de la platja.
  • Serveis a disposició dels usuaris (dutxes, llavapeus, accessos per a persones amb discapacitat, lavabos públics, senyalització de serveis, salvament i socorrisme, etc.)
 • Valoració setmanal durant la temporada de bany de les anàlisis i inspeccions setmanals de les zones de bany, i remissió de la informació a ajuntaments i mitjans de comunicació.
 • Manteniment d'un sistema de senyalització i informació de la qualitat de l'aigua en les platges.


3. AVALUACIÓ I CLASSIFICACIÓ ANUAL DE LES AIGÜES DE BANY.
La qualificació de la qualitat de les aigües de les platges es realitza en finalitzar la temporada de bany, basant-se en els criteris establits per la legislació vigent, mitjançant un tractament estadístic dels resultats obtinguts de les anàlisis microbiològiques realitzades a les aigües de bany durant el període comprés des de l'1 de juny fins al 15 de setembre, considerant la sèrie de dades formada per les dades de l'actual temporada de bany i les dels tres anys anteriors.

L'actual legislació classifica les aigües de bany com de qualitat:

 • Insuficient
 • Suficient
 • Bona
 • Excel·lent

 

Paràmetres Qualitat suficient** Qualitat bona* Qualitat excel·lent* Unitat
Enterococs intestinals 185 200 100 UFC o NMP/100 ml
Escherichia coli 500 500 250 UFC o NMP/100ml

 

UFC: unitats formadores de colònies
NMP: nombre més probable
*D'acord amb l'avaluació del percentil 95.
**D'acord amb l'avaluació del percentil 90.

Aquesta qualificació de les zones de bany de la Comunitat Valenciana es remet tots els anys, al final de la temporada de bany, al Ministeri amb competències en Sanitat Ambiental, qui, al seu torn, la comunica a la Comissió Europea per a la seua incorporació a l'Informe de síntesi de la qualitat de les aigües de bany que aquest organisme publica cada any.


4. QUALIFICACIÓ DE LES AIGÜES DE BANY L'ANY 2018

En la comunitat, s'han controlat, en la temporada de bany 2018, (de l'1 de juny al 15 de setembre), un total de 219 zones de bany marítimes amb 249 punts de mostratge. En total, en la temporada 2018 s'han realitzat, per a assegurar la qualitat de les aigües, un total de 4.000 anàlisis d'aigües de bany, 310 anàlisis de punts de control ambiental en aigües de bany i 230 anàlisis d'efluents que aboquen al mar i que podrien tindre alguna influència en la qualitat de les platges.

La gestió de la qualitat de les aigües de bany la regula actualment el Reial Decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany. L'any 2016 es realitza la classificació dels diferents punts de mostratge de les aigües de bany basant-se en la sèrie de dades de les 4 temporades de bany exigides (2015, 2016, 2017 i 2018). La qualificació de les aigües de bany pot ser, basant-se en esta normativa, Excel•lent, Bona, Suficient i Insuficient.

La taula resum de les qualificacions actualment vigent per als punts de mostratge de les aigües de bany de la Comunitat Valenciana

  Castelló Valencia Alacant Total
Excel·lent 58 (98,31%) 63 (87,50%) 118 (100%) 239 (95,99%)
Bona 1 (69,00%) 6 (8,33%) 0 (0%) 7(2,81%)
Suficient 0 (0%) 2 (2,78%) 0 (0%) 2 (0,80%)
Insuficient 0 (0%) 1 (1,39%) 0 (0%) 1 (0.39%)
Total 59 72 117 249

 

El 95,99% dels punts de mostratge de les nostres platges tenen una qualitat Excel•lent, un 2,81% qualitat Bona, 0,80% qualitat suficient. Només un 0,39 % és de qualitat insuficient.

La platja que en la temporada de bany 2018 es va qualificar com de qualitat d'aigua insuficient es troba a la província de València, i va ser:
   Platja de Medicalia (el Puig de Santa Maria)

 

A més d'aquestes zones de bany marítimes, a la Comunitat Valenciana es troben censades en 2018, 11 zones de bany continentals, 3 a la província de Castelló, 7 a la província de València i 1 a la província d'Alacant.

La qualitat de les aigües de bany continentals són Excel·lent en les zones de Naixement de riu Tuejar de Tuejar, el Grunyidor de Sot de Xera, Zona del Motor de Xestalgar, Laguna Playamonte de Navarrés, Gorgo de l'Escala d'Anna i Fonts de lAlgar de Callosa d'a Sarrià.

En les zones de Riu Millars de Montanejos, Salt de la Novia a Navajas, la platgeta de Xelva i la del Riu Bolbait que és Bona. La zona de Paratge del Moli de Cirat presenta una qualitat Suficient.