Visualització de contingut web

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’INCLOURE EN ELS PROJECTES DE LIQUIDACIÓ D’OBRES

Una vegada transcorregut el termini de garantia de les obres es presentarà el projecte de liquidació, que haurà de contindre la documentació següent:

 • Memòria. En la memòria es resumiran les principals característiques de l'obra, així com les incidències ocorregudes durant la seua execució, incloent-hi el termini de garantia. Així mateix, s'hi indicaran els principals punts del seu desenvolupament –data de licitació i adjudicació, pròrrogues, suspensions, revisions de preus, aprovació de modificats, recepció…– i la justificació de les possibles diferències de mesuraments en relació amb l'últim projecte aprovat. S'hi indicaran els agents que han intervingut en el procés de construcció: persona responsable de les obres, director/a dels treballs…
 • Resum de certificats cursats i acceptats per l'Administració, amb una fotocòpia de les seues caràtules, així com una còpia de la relació valorada per capítols de cada certificat en el cas que hi haja més d'una fórmula de revisió de preus.
 • Mesurament general de l'obra.
 • Informe sobre el bon estat de les obres, segons el que disposa l'article 235.3 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
 • Annex de documentació administrativa:
  • Fotocòpies de les actes de comprovació del replantejament i inici de l'obra.
  • Fotocòpies de les resolucions d'aprovació de pròrrogues, suspensions, modificats, etc.
  • Fotocòpies de les actes d'inici i final de les suspensions.
  • Fotocòpia de l'acta de recepció.
 • Instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seues instal·lacions, de conformitat amb el que estableix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.
 • Pla d'inspecció i manteniment en el cas d'estructures de formigó, de conformitat amb allò que s'indica en la Instrucció de Formigó Estructural EHE-08.
 • Plànols que permeten comprovar els mesuraments de la liquidació. S'haurà d'incloure un joc complet dels plànols de projecte en què es reflectisca la situació final de l'obra (plànols "As built").
 • Còpia del quadre de preus unitari –número 1– vigent en el contracte, segellat per l'oficina de supervisió de projectes, en el cas que el projecte vàlid a efectes legals siga el de format de paper.
 • Pressupost a origen, estructurat en el mateix ordre i denominació que les unitats i capítols del pressupost vigent del projecte. En aquest pressupost no podran incloure's unitats d'obra diferents de les incloses en el projecte primitiu i en els successius projectes modificats, llevat que hagen hagut de realitzar-se obres durant el període de garantia, que hauran de quedar incloses en un capítol independent del pressupost. Igualment, no podran incloure-s'hi partides alçades per justificar, ja que han d'haver sigut justificades amb anterioritat.

Els documents inclosos en el projecte de liquidació hauran d'estar datats i firmats per la persona autora del projecte i la persona responsable del contracte. A més, i amb l'objecte que siga arxivat adequadament, el projecte de liquidació s'haurà de presentar en format de paper i en format digital, amb les especificacions disposades en l'Orde 8/2016, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics (DOCV número 7777, de 09-05-2016), entre les quals cal destacar la incorporació dels fitxers en format obert, així com un fitxer pdf indexat amb tot el contingut del projecte, firmat digitalment per la persona autora del projecte i la responsable del contracte. En el suport digital s'inclouran dos arxius de full de càlcul amb la relació de preus unitaris, i els pressupostos parcials i general. S'hi inclourà, així mateix, un arxiu en què s'haja georeferenciat el contorn de l'actuació.