Visualització de contingut web

Planes en tramitación

PROJECTE DE DECRET DE MODIFICACIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ DELS RECURSOS NATURALS (*PORN) DEL *TURIA I DE LA DECLARACIÓ DEL PARC NATURAL.

S'obri un període d'informació pública de 45 dies hàbils, explicats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana num. 8435 (del 03/12/2018 al 06/02/2019), termini durant el qual els ciutadans podran presentar quantes al·legacions consideren oportunes.

              - Publicació DOCV - Informació Pública

              - EATE PORN TURIA

              - Projecte Decret de Modificació

              - Accés a la cartografia de la Inf. Pública


              ... (Per a presentar al·legacions punxa ací. )