PARTICIPACIÓ PÚBLICA

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

La participació en este procés no atorga per si mateixa la condició d'interessat d'acord amb normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú, ni dóna dret a resposta raonada de forma individualitzada, sinó a la seua consideració en l'informe final del procés de participació pública d'acord amb l'article 3 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, pel qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

A continuació s'arreplega el llistat dels projectes normatius i plans en tràmit d'informació pública i la data en què finalitza el termini per a realitzar al·legacions. El llistat està ordenat per data de publicació, de més recent a més antic.

Per a presentar al·legacions punxa ací.

 

- Informació pública de la versió preliminar del projecte de decret del Consell pel qual es declaren com a zones especials de conservació (ZEC) els llocs d'importància comunitària (LIC) Riu Xúquer (ES5232007), Curs Mitjà del Riu Albaida (ES5232008), Serra del Castell de Xàtiva (ES5232009) i Ullals del Riu Verd (ES5233047) i se n'aprova la norma de gestió

Termini en informació pública, s'inicia el 6 de març i finalitza el 14 de maig inclòs, en compliment dels articles 29 ter i 47 quinquies de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, els articles 16 a 18 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, els articles 21 a 23 del Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret d'accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat

Documents associats:

Cartografia:

 

 

- Informació Pública de la versió preliminar del projecte de Decret del Consell pel qual es declaren com a zones especials de conservació (*ZEC) els llocs d'importància comunitària (LIC) Marjal d'Almenara (ES5233007), Platja de Moncofa (ES5222006) i s'aprova la seua norma de gestió i de la zona d'especial protecció per als ocells (ZEPA) Marjal i Estanys d'Almenara (ES0000450)

Termini en informació pública, s'inicia el 26 d'abril i finalitza el 2 de juliol inclòs, en compliment dels articles 29 ter i 47 quinquies de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, els articles 16 a 18 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, els articles 21 a 23 del Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret d'accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana i l'article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat

Documents associats:

Cartografía: