detall nota de premsa

El Consell avança en el desenvolupament del Pla valencià contra el desaprofitament alimentari

05/04/2019

La realització d'un diagnòstic del desaprofitament alimentari a la Comunitat; la identificació dels reptes i les oportunitats per a concretar accions adaptades al territori; assolir la coordinació entre les administracions públiques i els agents de la cadena de consum per a generar estratègies conjuntes; dur a terme accions de conscienciació, sensibilització i visibilització a fi d'implicar tota la ciutadania en un canvi d'hàbits que suposa un dels grans desafiaments del segle XXI.

Aquests són els principals objectius del Pla valencià contra el desaprofitament alimentari a la Comunitat Valenciana, establits en l'informe que ha analitzat hui el Consell.

Precisament, abordar aquesta situació va ser un dels objectius establits pel Govern en el Pacte del Botànic, no només pel conflicte ètic que suposa el rebuig de tones d'aliments cada any, sinó també per l'enorme impacte en l'escalfament global, ja que s'estima que aquesta situació és responsable del 8 % de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en l'àmbit mundial.

El Pla està enfocat principalment a treballar sobre la prevenció, per a fer possible la reducció del volum d'aliments rebutjats mitjançant acords voluntaris de la societat, atès que la deixalla alimentaria s'origina en totes les anelles de la cadena, des de la producció, en el camp, fins al consum dels aliments en les llars.

El caràcter multidisciplinari del Pla busca traslladar a la ciutadania la necessitat d'un canvi d'hàbits, per a enfrontar-se als actuals reptes cap a una transició justa, impulsar l'economia circular i lluitar contra el canvi climàtic. L'èxit d'aquest dependrà del nivell d'implicació assumit pel sector agroalimentari amb un enfocament de cadena, a la qual hauran de sumar-se altres sectors com el de gestió de residus i àmbits de treball i l'investigador i acadèmic.

L'informe estableix quatre grans línies de treball. La primera és el diagnòstic de la deixalla alimentaria i el desplegament normatiu per a reduir-la, en el qual també s'inclou la revisió del Pla integral de residus (PIR). La segona, és la conscienciació, en la qual s'inclou la realització de campanyes dirigides a diversos col·lectius, les tasques de formació i tallers informatius i la creació de concursos, premis, exposicions i altres activitats semblants.

La tercera línia de treball està destinada a fomentar la investigació i la innovació, passant per una anàlisi de l'estat de coneixement d'aquesta realitat, per a impulsar l'experimentació i la reutilització de residus procedents del desaprofitament alimentari amb finalitats diferents al compostatge. L'última línia busca impulsar diverses iniciatives i projectes que inspiren sinergies en aquesta àrea, com ara la creació d'un catàleg de projectes per a la reducció de la deixalla alimentaria, així com la d'una xarxa de treball a la Comunitat, entre d'altres.

Elaboració de l'informe

Els treballs per a l'elaboració de la proposta de Pla valencià contra el desaprofitament alimentari es van iniciar l'octubre de 2018, amb una prospecció sobre com s'està abordant aquest desafiament a escala europea, nacional i en altres comunitats autònomes. Aquesta, va reflectir que països com França, Itàlia o Espanya van definint l'estratègia nacional, en paral·lel al mandat que el gener de 2012 va llançar la Unió Europea, que advertia del gran impacte econòmic, ambiental i social associat al desaprofitament alimentari.

Per a fer una reflexió transversal i analitzar la qüestió del desaprofitament alimentari a la Comunitat Valenciana, es va organitzar a València la jornada 'Diàleg de sabers sobre l'aprofitament alimentari. Alimentant idees per al desaprofitament zero', que va comptar amb l'assistència d'aproximadament 150 experts i les conclusions de la qual s'han tingut en compte en l'elaboració de l'informe presentat hui davant del Consell.