detall nota de premsa

El Consell i els ajuntaments de l'Alfàs del Pi i Benidorm col·laboren en obres de millora de sanejament i depuració per un import de 3 M€

08/02/2019

El Ple del Consell ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a través de l'Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) i els ajuntaments de l'Alfàs del Pi i Benidorm per a obres de millora de sanejament i depuració per un import global de 3.098.605,43 euros.

Correspon al sistema de Benidorm la quantitat d'1.553.596,54 euros (de la qual el consistori aportarà el 40 %), i al sistema de l'Alfàs del Pi 1.545.008,89 euros (dels quals l'Ajuntament aportarà el 40 %). A aquest cost haurà d'afegir-se l'IVA aplicable al tipus vigent en el moment de l'execució.

Per tant, l'EPSAR finançarà el 60 % del cost de les obres, i estimarà l'aportació inicialment en 1.859.163,26 euros (IVA exclòs), si bé l'import definitiu no quedarà determinat fins la liquidació de les obres.

A l'estació de bombatge núm. 1 de Benidorm se substituiran calderins antiariet i equips auxiliars associats; també es farà la substitució de la valvuleria; la ventilació de la sala de vàlvules principal i desodoració de cambres de bombes, i la demolició i reposició del forjat de les sales de vàlvules.

A l'estació de bombatge núm. 2 de Benidorm també se substituirà la valvuleria i la caldereria, i també el cablejat. A la núm. 3, se substituirà la valvuleria i caldereria; els calderins antiariet i equips auxiliars associats, i el cablejat. A la núm. 4 s'instal·larà un tamís sobreeixidor i se substituiran les cinc bombes existents, sòcols de descàrrega i tubs guia.

A l'estació Parc d'Elx de Benidorm es reemplaçaran els sòcols de descàrrega de les bombes existents, la caldereria i es duran a terme treballs d'impermeabilització d'obres de fàbrica.

Les millores a l'estació de bombatge la Cala de Benidorm consistiran en el subministrament d'una bomba antiembús, i també es renovarà la línia general d'alimentació elèctrica. A l'estació de bombatge Antillas, també se substituirà la bomba que hi ha i s'adaptarà el quadre elèctric, es recanviarà la valvuleria i caldereria associada a la bomba substituïda, se subministrarà una bomba antiembús i es renovarà la línia general d'alimentació elèctrica.

En aquest municipi el sistema de col·lectors d'aigües residuals es caracteritza per dues línies paral·leles de bombatge en sèrie, que eleven l'aigua fins a l'EDAR de Benidorm. Des que va entrar en funcionament s'han realitzat millores i renovacions, però hi ha elements amb una antiguitat d'uns 30 anys que per l'estat en el qual es troben han de ser substituïts.

Obres a l'Alfàs del Pi

A l'Alfàs del Pi la xarxa de bombatge està en un estat semblant a la de Benidorm, a causa de la proximitat a la costa i a zones residencials i en alguns casos, a més, és necessari ampliar la capacitat del bombatge davant de les noves previsions de cabal per creixement urbanístic de la zona.

A causa de la complexitat dels treballs que cal escometre en els diversos bombatges de la xarxa de Benidorm i al municipi de l'Alfàs del Pi, s'ha optat per agrupar totes les incidències dels bombatges amb l'objecte de projectar una actuació conjunta.

A l'estació de bombatge de BA-l'Albir de l'Alfàs del Pi, se substituiran les bombes, la valvuleria i la caldereria i es demolirà i reposarà el forjat de la construcció. A l'estació B0-Sant Pere també es reemplaçaran les bombes, la valvuleria i la caldereria, es remodelarà el quadre elèctric, s'instal·larà un calderí antiariet nou, una nova impulsió DN 400 en una longitud de 470 metres i es renovarà la connexió elèctrica.

A l'estació de bombatge B1 es construirà un nou pretractament, un col·lector sobreeixidor i es millorarà la recollida i evacuació de les aigües pluvials a la mateixa parcel·la. Pel que fa a l'estació Captivador, es canviaran les bombes existents, se substituirà la caldereria i valvuleria i es condicionarà la cambra de bombes i la caseta de vàlvules.

Els treballs a l'estació Foia Blanca consistiran en la renovació de la valvuleria i el quadre elèctric, la instal·lació d'un nou calderí antiariet, el condicionament del pou de bombatge i l'arqueta de vàlvules, i també una nova línia d'impulsió DN 160 en una longitud de 980 metres.