detall nota de premsa

El Consell regularà l'ús festivorecreatiu del foc en sòl forestal, contigu o de proximitat inferior a 500 metres

14/09/2018

El Ple del Consell ha aprovat modificar el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Forestal de la Llei 3/1993, i ha aprovat les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que s'han d'observar en l'ús festivorecreatiu del foc en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 m de terreny forestal.

Concretament, es van a modificar els articles 145 i 146 del decret, amb la finalitat de buscar una solució conciliadora que compatibilitze una prevenció eficaç dels incendis forestals amb l'exercici d'activitats de molta tradició cultural a la Comunitat Valenciana.

La modificació consisteix a permetre, de manera excepcional, i amb l'autorització prèvia administrativa que garantisca l'adopció de totes les mesures i mitjans de seguretat i prevenció necessàries, l'ús festivorecreatiu del foc en sòl forestal, contigu o amb una proximitat inferior a 500 m de terreny forestal.

Cal ressaltar que l'anterior decret no regulava ni recollia cap activitat relacionada amb l'ús del foc en manifestacions festives en què se solen utilitzar artificis de pirotècnia, la realització de fogueres o qualsevol altre dispositiu generador de foc.

En aquest sentit, un conjunt important de manifestacions festives que se celebren al llarg del territori de la Comunitat Valenciana utilitzen el foc o la pólvora com a elements centrals de les festes.

Regulació segons els nivells de risc

El Consell considera necessari una revisió de la regulació, que tinga en compte els nivells de risc que hi ha realment en funció de la localització. Per aquest motiu, aquest decret pretén compatibilitzar la possibilitat de celebrar alguns d'aquests esdeveniments amb la prevenció d'incendis, de manera que es tindrà en compte que si el nivell de risc declarat és màxim (preemergència 3) no es podrà celebrar cap activitat d'aquestes característiques.

Cada ajuntament haurà de delimitar i proposar a les direccions territorials de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a ser autoritzat de manera excepcional. L'emplaçament més adequat per al muntatge de l'esdeveniment, sempre des del punt de vista de la minimització del potencial risc d'inici i propagació de foc a les masses forestals limítrofes.

Cada emplaçament autoritzat serà inscrit en un registre de caràcter públic i una vegada autoritzat l'ajuntament promotor haurà de fer una declaració responsable en què manifeste que compleix els requisits establits en aquest decret. A partir d'aquest moment l'ajuntament disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil específica que atorgarà cobertura al risc generat per l'esdeveniment en concret.