detall nota de premsa

El Consell fixa les bases del règim de desaigüe del llac de l'Albufera i la seua comunicació amb el mar

13/02/2018

La conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural ha aprovat les bases per al règim de desaigüe del sistema hídric del llac de l'Albufera de València i la seua comunicació amb el mar.

Per mitjà d'una orde publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, disponible en aquest enllaç, la Conselleria eleva a definitives les mesures provisionals per al maneig de les comportes vigents des de 14 de desembre de 2016, adoptades a instàncies de la Fiscalia Provincial de València, les quals s'han millorat amb la incorporació d'alguns supòsits no contemplats inicialment, però que garantixen el control del règim de funcionament del desaigüe del llac de l'Albufera de València i establixen condicions més idònies per a la conservació de les espècies i els hàbitats naturals del Parc Natural.

D'esta manera, s'establix com a nivell idoni mensual del llac un mínim de cota 10 centímetres sobre el nivell base assenyalat com a nivell 0 marcat en l'escala de lectura instal·lada en les comportes de la gola del Pujol en època de cultiu de l'arròs (1 de maig-31 octubre) i de 25 centímetres durant la inundació hivernal (1 de novembre-15 de gener).

Durant la resta de l'any, el nivell mitjà mensual del llac que es tendirà a aconseguir oscil·larà entre 5 i 10 centímetres sobre el nivell base (nivell 0 marcat en l'escala de lectura instal·lada en les comportes de la gola del Pujol, que es correspon amb 18 centímetres s.n.m.m.).

En època estival i a fi d'evitar afeccions innecessàries a les platges pròximes, les comportes s'obriran preferentment en horari nocturn i sempre després de les 19.00 hores (preferiblement en l'entorn de les 12.00 de la mitjanit) i es tancaran abans de les 06.00 hores.

El bombament de desaigüe del llac realitzat amb les bombes instal·lades en les goles del Pujol i Perellonet haurà de comptar amb l'autorització prèvia de la direcció general competent en matèria d'espais naturals protegits.

L'autorització per a la posada en marxa de les bombes de desaigüe tindrà un caràcter excepcional I, únicament, es podrà produir en aquells supòsits en què no siga possible restablir el nivell hídric del llac per mitjà del desaigüe natural a través de l'obertura de les comportes.

El maneig de les comportes es realitzarà de manera que s'aconseguisca l'existència d'una comunicació entre el llac i el mar durant la major part de l'any possible per a afavorir l'entrada d'espècies piscícoles així com el manteniment dels nivells del llac.

En l'època de desaigüe de la inundació hivernal, la major part del flux cap al mar haurà de discórrer per la gola del Pujol. Igualment, sempre que siga possible, es tendirà que els fluxos discórreguen cap al llac per mitjà del maneig de les comportes de Perelló i Perellonet.

Les goles i principals canals de desaigüe de l'Albufera al mar hauran de ser objecte d'actuacions amb el fi del manteniment de la seua funcionalitat hidràulica i de que no s'obstruïsca el flux d'aigua. Excepte per raons d'emergència, estes labors es realitzaran fora de l'època de la pesca de l'anguila (1 d'octubre al 30 d'abril).

Arxius relacionats