Informes d'anys anteriors

Informe del Sector Agrari Valencià 2016

Informe del Sector Agrari Valencià 2016

L'Informe del Sector Agrari Valencià oferix anualment la informació i les estadístiques més rellevants per a conèixer la situació del sector agroalimentari de la Comunitat Valenciana. Es esta edició, es pot accedir dins de cada subcapítol als textos, taules i gràfics corresponents.

Informe del Sector Agrari Valencià 2016

Índex    Títol Taules Gràfics
Capítol I    Introducció    
Capítol II    Normativa agroalimentària    

Capítol III

III.1

III.2

   Meteorologia i estat dels embassaments

Meteorologia

Estat dels embassaments

 

 

Capítol IV    Estadístiques agrícoles  
Capítol V    Estadístiques ramaderes  

Capítol VI

VI.1

VI.2

VI.3

VI.4

   Preus agraris

Preus percebuts pels productors agraris

Preus pagats pels productors agraris

Salaris agraris

Preus de la terra

 

 

 

 

 

 

Capítol VII

 

 

   Conjuntura agraria

Conjuntura dels principals cultius

Conjuntura de la cabanya ramadera

   

Capítol VIII

VIII.1

VIII.2

VIII.3

   Mitjans de producció agrària

Recursos humans: Población agrària

Comercialització de llavors, plantes hortícoles, plançons de fruiters i vinya

Producció de pinsos

 

 

 

Capítol IX

IX.1

IX.2

IX.3

   Produccions, indústries i consum agroalimentaris

Productes agroalimentaris de qualitat diferenciada

Industria agroalimentària

Consum agroalimentari

 

 

 

Capítol X

X.1

X.2

   Comerç exterior agrari

Comerç exterior agroalimentari

Comerç exterior citrícola

 

 

Capítol XI

XI.1

XI.2

   Finançament agrari

Subvencions públiques

Inversions públiques

 

 

Capítol XII

XII.1

XII.2

   Comptes Econòmics de l'Agricultura

Comptes Econòmics de l'Agricultura en 2015

Estimació dels Comptes Econòmics de l'Agricultura en 2016

 

 

Capítol XIII

XIII.1

XIII.2

   Segurs agraris i danys meteorològics

Assegurances agràries

Danys ocasionats pels accidents meteorològics

 

 

Capítol XIV

XIV.1

XIV.2

XIV.3

   Pesca marítima i aqüicultura

Ordenació del sector pesquer

Pesca marítima desembarcada

Producció de l'aqüicultura marina

 

 

 

 

Annex I    Definicions i notes metodològiques    
Annex II    Estadístiques bàsiques