Visualització de contingut web

Documentació a incloure en els expedients de revisió de preus

Els expedients de revisió de preus hauran de contenir:

  • Càlcul de la revisió de preus.
  • Fotocòpies del full núm. 1 de les certificacions a què es refereix la revisió. En el cas que existisquen dues o més fórmules de revisió de preus, s'incorporarà, a més, el resum per capítols de la relació valorada corresponent a cada una de les certificacions.
  • Si es tractara d'un expedient per a proveir la cobertura financera necessària per al pagament de la revisió de preus, (article 105 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre), també s'haurà d'incorporar el pla d'obra vigent, amb la seua corresponent valoració mensual.

Els documents inclosos en l'expedient de revisió de preus hauran d'estar datats i firmats per la persona autora i la persona responsable del contracte. A més, i amb l'objecte que siga arxivat adequadament, l'expedient es presentarà en format paper i en format digital, amb les especificacions disposades en l'Orde 8/2016, de 27 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics (DOCV número 7777, de 09 05 2016), entre els quals cal destacar la incorporació dels fitxers en format obert, i també un fitxer pdf indexat, amb tot el contingut del projecte, firmat digitalment per la persona autora del projecte, i la responsable del contracte.