detall nota de premsa

El Consell aprova l'Avantprojecte de Llei de Protecció d'Espais Naturals

29/12/2017

El ple del Consell ha aprovat l'Avantprojecte de Llei de Protecció d'Espais Naturals amb l'objectiu d'establir el règim jurídic i administratiu que s'aplicarà als espais naturals de la Comunitat, i que regularà aspectes com la seua declaració com a àrees protegides, així com els relatius a la seua protecció, conservació, millora, ordenació i gestió.

La llei persegueix la conservació activa dels espais naturals amb els ecosistemes, espècies i paisatges de rellevància ambiental i cultural que alberguen, com a part de l'estratègia general de protecció del patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat pròpia del territori de la Comunitat Valenciana.

Els espais naturals protegits representen un dels principals instruments per a la conservació de la natura i desenvolupen un paper fonamental en la mitigació i adaptació del canvi climàtic, i, amb el transcurs del temps, han hagut d'adaptar-se a nous reptes i circumstàncies socials, econòmiques, territorials i científiques.

En aquest context, i tenint en compte que la superfície total protegida a la Comunitat suposa un 40% del territori, l'actualització de la normativa reguladora dels espais naturals protegits constitueix una acció necessària. Per tant, requereix d'una legislació que millore la capacitat de resposta als reptes ambientals creixents que marcaran l'agenda del segle XXI, basada en la contribució específica del espais protegits respecte a la preservació d'elements naturals, paisatgístics i patrimonials que motiven la seua declaració, com a principi fonamental.

La legislació recull, d'una banda, mesures basades en la conservació passiva, entesa com l'establiment de mecanismes legals i administratius dirigits a evitar o autoritzar accions que puguen afectar als valors que són objecte de regulació específica; i, de l'altra, mesures actives que han de contribuir a la seua viabilitat i la seua restauració quan siga necessari, per tal d'evitar accions humanes que hi puguen incidir de forma desfavorable.

La llei consolida el concepte de gestió activa per als espais naturals protegits valencians i adapta la normativa valenciana a la legislació estatal (Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat) i a les diverses directives europees, i deroga i substitueix la llei 11/1994 d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana.

Aspectes més destacats

Una de les principals novetats de l'avantprojecte és la formalització de la Xarxa Valenciana d'Àrees Protegides, una estructura territorial coherent i integrada que engloba la totalitat d'aquestes àrees en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Així mateix, recull la incorporació a aquesta xarxa de figures de protecció no regulades fins ara en la normativa autonòmica, com les derivades de l'aplicació de convenis internacionals o les àrees marines protegides.

Un altre dels aspectes destacats és la simplificació dels continguts exigits als instruments d'ordenació, gestió i l'harmonització dels seus continguts, i la creació de les denominades Zones d'Incentius per a la Conservació vinculades als espais naturals protegits. Aquestes zones contribuiran a la integració dels objectius de conservació i ús social dels espais protegits amb el desenvolupament econòmic, social i territorial i la millora de la qualitat de vida de la població local.

Per últim, reconeix i promou la iniciativa social en matèria de conservació d'espais naturals, per la qual cosa l'Administració adoptarà i promourà totes aquelles iniciatives que faciliten la participació de la societat civil en l'esmentada conservació, i en particular aquelles que s'inscriguen en els àmbits de la coresponsabilitat en la gestió dels espais naturals protegits, la custòdia del territori i el voluntariat ambiental.