Web Content Display

Habilitacions veterinàries

Les habilitacions veterinàries realitzades pel servei de Sanitat i Producció Animal, són les següents:

Habilitació de veterinaris per a festejos taurins

La Llei 8/2003 de 24 d'abril de Sanitat Animal defineix com a veterinari habilitat o autoritzat : "El llicenciat en Veterinària reconegut per l'autoritat competent per a l'execució de les funcions que reglamentàriament s'establisquen, especialment, el veterinari de les agrupacions de defensa sanitària i el veterinari d'explotació".

La direcció general competent en matèria de sanitat i benestar animal podrà habilitar a veterinaris i veterinàries en l'exercici lliure de la seua professió, per al compliment de les funcions pròpies de veterinari en festejos taurins tradicionals exigits per Decret. Aquest Decret es troba actualment en tràmit legislatiu.

Gestió de veterinaris habilitats avícoles

El Servei de Producció i Sanitat Animal és l'encarregat de l'habilitació de veterinaris del sector avícola per a la certificació de les condicions sanitàries exigides abans del sacrifici i de moviment dins del territori nacional.

Per a la sol·licitud d'habilitació haurà d'adjuntar-se el següent imprés a través del procediment telemàtic general de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, al qual es podrà accedir a través del següent enllaç.