Visualització de contingut web

Fons Europeus

Medi Natural


 

 

   

 

INTRODUCCIÓ

La situació econòmica europea planteja nous reptes, arreplegats en l'estratègia UE 2020 dirigida a aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquestes tres prioritats, que es reforcen mútuament, contribuiran al fet que la UE i els seus estats membres generen alts nivells d'ocupació, productivitat i cohesió social. Els Fons Comunitaris són els principals recursos financers per a aconseguir aquestes prioritats.

La programació dels Fons Comunitaris per al període 2014-2020, es basa per tant, en les metes i els objectius de l'estratègia de la UE 2020, tenint en compte els reptes territorials clau dels diferents tipus de territori europeu.

Entre els Fons Comunitaris, destaquen els Fons Estructurals i d'Inversió Europeus (fons EIE) que financen la política regional i de cohesió, i que per al període 2014-2020 són:

  • Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
  • Fons Social Europeu (FSE).
  • Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
  • Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).
  • Fons de Cohesió. No s'aplicarà a Espanya en 2014-2020.


Per a aprofitar al màxim la contribució dels fons EIE i establir principis que faciliten el procés de programació a nivell dels Estats membres i regions, s'ha establit un Marc Estratègic Comú (MEC). Aquest ha de facilitar la coordinació sectorial i territorial de la intervenció en el període 2014-2020. Aquesta coordinació afectarà a la relació entre fons EIE i altres polítiques i instruments de la Unió.

Basant-se en el MEC, cada Estat membre ha de preparar, en col·laboració amb els seus interlocutors socials, econòmics, ambientals, etc. i en diàleg amb la Comissió, un acord d'associació. L'Acord d'Associació és el document nacional, de caràcter estratègic, elaborat per cada Estat membre, que exposa l'estratègia i prioritats d'inversió dels Fons EIE per al període 2014-2020, els quals han de centrar la seua ajuda en un nombre limitat d'objectius temàtics comuns (11), arreplegats en el Reglament de Disposicions Comunes.

Per a Espanya el contracte d'associació contempla els següents EIE: FEDER, FSE, FEADER i FEMP. S'han elaborat programes monofondo tant a nivell de Comunitats Autònomes, com a nivell nacional.

A la Comunitat Valenciana, i en concret, en matèria forestal per al període 2014-2020, es va a rebre finançament del FEADER i FEDER.

FEADER - Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, elaborat sota la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en qualitat d'Autoritat de Gestió del Programa. Aprovat per Decisió de la Comissió el 28 de juliol de 2005.

Notícia de la comissió: Full de ruta del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana.

Dins del Programa es troben una sèrie d'actuacions específiques en matèria forestal englobades en la Mesura 8. relatives a Inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos:

  • Submedida 8.3. Ajudes per a la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes.
  • Submedida 8.5. Ajudes per a la inversió destinada a incrementar la capacitat d'adaptació i el valor ambiental dels ecosistemes forestals.
  • Submedida 8.6. Ajudes per a les inversions en tecnologies forestals i en la transformació, mobilització i comercialització de productes forestals.


FEDER - El Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional 2014-2020 de la Comunitat Valenciana ha sigut aprovat per Decisió de la Comissió Europea el 22 de juliol de 2015.

Les actuacions en matèria forestal, actuacions per a la conservació del mitjà edàfic, s'arrepleguen en l'eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos. Prioritat d'inversió 6.d. La protecció i restauració de la biodiversitat i del sòl i foment dels serveis dels ecosistemes inclosos a través de Xarxa Natura 2000.

Més informació en els següents enllaços: